การตั้งชื่อว่าอัล-กุรอาน
 ฮะดีซที่บ่งชี้ถึงหลักความเชื่อ ๕ ประการ
 ใครเป็นผู้อะซานแรกคนแรก