นักแปลอัล-กุรอานชาวเยอรมัน
นักแปลอัล-กุรอานชาวฝรั่งเศส