บทที่ ๑ การรู้จักพยัญชนะ
 บทที่ ๒พยัญชนะ ชัมซียฺ และเกาะมะรียฺ
 บทที่ ๓ ที่มาของมัครอจญฺ
 บทที่ ๔ ลักษณะการออกเสียงของอักษรต่าง ๆ
 บทที่ ๕ สระต่าง ๆ
 บทที่ ๖ ฮุกุ่มนูนตายและตันวีน
 บทที่ ๗ อัล อิดฆอม
 บทที่ ๘ อัล-อิฟาอ์ (การซ่อนเสียง)
 บทที่ ๙ อัล-อิกลาบ
 บทที่ ๑๐ ฮุกุมจำเป็นที่ต้องหน่วงเสียง
 บทที่ ๑๑เรื่องของมัด (ความยาว)
 บทที่ ๑๒ เรื่องของอักษร รอ