Fihirisar Surorin Alkur'ani mai girma

Lamba Sunan Sura Shafi Makiyya/Madaniyya
1 Al-Fatiha 1 Makkiyah
2 Al-Bakara 2 Madaniyah
3 Ali Imrana 50 Madaniyah
4 An-Nisa段 77 Madaniyah
5 Al-Ma`idati 106 Madaniyah
6 Al-An'ami 128 Makkiyah
7 Al-A'arafi 151 Makkiyah
8 Al-Anfali 177 Madaniyah
9 At-Tauba 187 Madaniyah
10 Yunus 208 Makkiyah
11 Huud 221 Makkiyah
12 Yusuf 235 Makkiyah
13 Ar-Ra'adi 249 Madaniyah
14 Ibrahim 255 Makkiyah
15 Al-Hijri 262 Makkiyah
16 An-Nahli 267 Makkiyah
17 Al-Isra段 282 Makkiyah
18 Al-Kahfi 293 Makkiyah
19 Maryam 305 Makkiyah
20 Taha 312 Makkiyah
21 Al-Anbiya段 322 Makkiyah
22 Al-Hajj 332 Madaniyah
23 Al-Mu'uminuna 342 Makkiyah
24 An-Nuur 350 Madaniyah
25 Al-Furkani 359 Makkiyah
26 Asshu誕ra置 367 Makkiyah
27 An-Namli 377 Makkiyah
28 Al-kasasi 385 Makkiyah
29 Al-Ankabuti 396 Makkiyah
30 Ar-Rum 404 Makkiyah
31 Lukman 411 Makkiyah
32 As-Sajdati 415 Makkiyah
33 Al-Ahzabi 418 Madaniyah
34 As-Saba段 428 Makkiyah
35 Al-Fadiri 434 Makkiyah
36 Yaasiin 440 Makkiyah
37 As-Saffati 446 Makkiyah
38 Saad 453 Makkiyah
39 Az-Zumari 458 Makkiyah
40 Gafiri 467 Makkiyah
41 Fusilati 477 Makkiyah
42 Asshura 483 Makkiyah
43 Az-Zukhrufi 489 Makkiyah
44 Ad-Dukhani 496 Makkiyah
45 Al-Jasiyati 499 Makkiyah
46 Al-Ahkafi 502 Makkiyah
47 Muhammad 507 Madaniyah
48 Al-Fathi 511 Madaniyah
49 Al-Hujurati 515 Madaniyah
50 kaaf 518 Makkiyah
51 Az-Zariyati 520 Makkiyah
52 Ad-duur 523 Makkiyah
53 An-Najmi 526 Makkiyah
54 Al-kamari 528 Makkiyah
55 Ar-Rahmani 531 Madaniyah
56 Al-Waki誕ti 534 Makkiyah
57 Al-Hadidi 537 Madaniyah
58 Al-Mujadalati 542 Madaniyah
59 Al-Hashri 545 Madaniyah
60 Al-Mumtahinati 549 Madaniyah
61 AsSaffi 551 Madaniyah
62 Al-Jumu'ati 553 Madaniyah
63 Al-Munafikun 554 Madaniyah
64 At-Tagabuni 556 Madaniyah
65 At-Talaki 558 Madaniyah
66 At-Tahrimi 560 Madaniyah
67 Al-Mulki 562 Makkiyah
68 Al-kalami 564 Makkiyah
69 Al-Haakkati 566 Makkiyah
70 Al-Ma'ariji 568 Makkiyah
71 Nuh 570 Makkiyah
72 Al-Jinni 572 Makkiyah
73 Al-Muzzammili 574 Makkiyah
74 Al-Muddassiri 575 Makkiyah
75 Al-kiyamati 577 Makkiyah
76 Al-Insani 578 Madaniyah
77 Al-Mursalati 580 Makkiyah
78 An-Naba段 582 Makkiyah
79 An-Nazi'ati 583 Makkiyah
80 Abasa 585 Makkiyah
81 At-Takwiri 586 Makkiyah
82 Al-Infidari 587 Makkiyah
83 Al-Mudaffifina 587 Makkiyah
84 Al-Inshikaki 589 Makkiyah
85 Al-Buruji 590 Makkiyah
86 Ad-Dariki 591 Makkiyah
87 Al-A'la 591 Makkiyah
88 Al-Gashiyati 592 Makkiyah
89 Al-Fajri 593 Makkiyah
90 Al-Baladi 594 Makkiyah
91 AsShamsi 595 Makkiyah
92 Al-Laili 595 Makkiyah
93 Ad-Duha 596 Makkiyah
94 AsSharhi 596 Makkiyah
95 At-Tini 597 Makkiyah
96 Al-'Alaki 597 Makkiyah
97 Al-kadari 598 Makkiyah
98 Al-Bayyinati 598 Madaniyah
99 Az-Zulzali 599 Madaniyah
100 Al-'Adiyati 599 Makkiyah
101 Al-kari'ati 600 Makkiyah
102 At-Takasuri 600 Makkiyah
103 Al-Asri 601 Makkiyah
104 Al-Humazati 601 Makkiyah
105 Al-Fili 601 Makkiyah
106 Kuraishi 602 Makkiyah
107 Al-Ma'una 602 Makkiyah
108 Al-Kausari 602 Makkiyah
109 Al-Kafiruna 603 Makkiyah
110 An-Nasri 603 Madaniyah
111 Al-Masadi 603 Makkiyah
112 Al-Ikhlasi 604 Makkiyah
113 Al-Falaki 604 Makkiyah
114 Al-Nas 604 Makkiyah