next page

HZ. MEHDİ (A.F)

 

HAKKINDA HADİSLER

(GAYBET-İ NUMANİ)

YAZAR:
Şeyh Muhammed bİn İbrahİm-i Numanî
ÇEVİRİ:
C E V A D G Ö K

İCİNDEKİLER

 • Âl-İ Muhammed’İn sırrının ehlİ olmayanlardan korunmasi ve onlara bildirilmemesİ hakkındakİ rİvayetler
 • “Allah'ın İpİne sımsıkı sarılın” ayetİnİn yorumu İle İlgİlİ rİvayetler
 • İmamet ve vasİyetİn Allah'ın tayİnİ İle olduğu ve onun bİr İmamdan dİğerİne edâ olunan bİr emanet olduğuna daİr rİvayetler:
 • İmamlarin “onİkİ İmam” olduğuna ve onlarin Allah tarafından seçİldiğiğİne daİr rİvayetler
 • Süleym bİn Kays’ın kİtabindan
 • İmamlarin onİkİ tane olduğuna daİr sünnİ kaynaklarindan, kur’andan ve tevrat’tan deiller(72)
 • “İmam olduğunu İddiİa eden ve İmam olmadığı halde kendİnİ İmam zannedenler ve hz. Mehdİ’nİn kiyamindan önce kalkan bayraklarin sahİbİnİn taĞut olduĞu hakkindakİ rİvayetler.”
 • Sünni  alimlerin naklettikleri hadisler Abdullah bin Mes’ud’dan naklolunanlar:
 • Allah’ın yeryüzünü asla hüccetsİz(90) birakmayacağına dâİr rİvayeler
 • Eğer yeryüzünde İkİ kİşİ kalsa, birisinin mutlaka İmam olduğuna daİr rİvayetler
 • Onİkinci İmamımız, beklenen İmam hz. Mehdİ aleyhİsselam’ın gaybetİ hakkindakİ rİvayetler ve bu konuda mevlamiz emİrülmümİnİn ve dİğer İmamlarimızın uyarılari
 • (Şİİlerİn hz. Mehdİ’nİn zuhurunu bekleyİp sabretmelerİ ve Allah’ın emrİnde acele etmemelerİ hakkindakİ rİvayetler)
 • Şİİlerİn gaybet zamaninda İmtİhan olunup dağılacakları ve İmamlar aleyhİmusselam’in emİrlerİne gerçek manada çok az İnsanin uyacaıina dâİr rİvayetler
 • hz. Mehdİ aleyhİsselam’ın vasıfları, ve Kur’ânda onun hakkinda nazİl olan ayetler
 • hz. Mehdİ aleyhİsselam’ın hükümlerİ
 • Hazretİn özellİklerİ ve yapacağı işler.
 • hz. Mehdİ aleyhİsselam’ın fazİletİ.
 • Kur’an-i Kerİm'de hz. Mehdİ aleyhİsselam hakkındakİ ayetler.
 • hz. Mehdİ aleyhİsselam’ı tanıtıcı vesİleler
 • hz. Mehdİ aleyhİsselam’ın gömleğİnİn özelliklerİ hakkında.
 • hz. Mehdİ aleyhİsselam’ın ordusu ve atlarinin özellİklerİ hakkinda.
 • Kaİm aleyhİsselam’ın kiyamından önce vuku bulacak olan alametler
 • “Hakkın sahİbİnİn-aleyhİsselam-zuhurundan önce gerçekleşecek olan zor durumlar hakkındakİ rİvayetler.”
 • Sahİb-ul emr aleyhİsselam’in zuhur vaktİnİ belİrtenlerİn yalancı olduğu ve ismİnİn açikça söylenmesİnİn yasak olduğuna daİr rİvayetler
 • Kâİm aleyhİsselam’ın cahİl halktan göreceğİ şeyler ve kıyamindan önce haşimoğulları’nın davranışları hakkindakİ rİvayetler.
 • Süfyanİ’nİn zuhurunun kesİnlİkle gerçekleşeceği ve onun Kaim aleyhİsselam’dan önce ortaya çikacağına dair rivayetler
 • Resulullah’ın bayrağı ve onun cemel savaşından sonra, sadece Kâİm aleyhİsselam tarafindan açılacağına daİr rİvayetler.”
 • Kâİm aleyhİsselam’in ashabi olan gazap ordusu, sayıları; özellİkleri ve İmtİhan olacakları şeyler hakkındaki rİvayetler
 • Kaİm aleyhİsselam’ın zuhurundan önce ve sonra Şİa’nin durumu hakkinda
 • “Kaİm aleyhİsselam’ın yenİ bİr davet başlatacağı ve İslamin başlangıçta garİp olduğu gİbİ garİp olarak gerİ döneceğİne daİr.”
 • İmam Kaİm aleyhİsselam’ın yaşı ve İmamet verİldİğİndekİ durumu hakkındakİ rİvayetler
 • İmam Cafer-İ Sadık aleyhİsselam’in oğlu İsmaİl hakkındakİ hadİsler ve kardeşİ İmam Musa-i Kazim aleyhİsselam’ın İmametİ hakkindakİ hadİsler.
 • İmam’ını tanıyanlar İçİn zuhurun erken veya geç olmasının farketmediğİne daİr.
 • Kaİm aleyhİsselam’ın kıyamdan sonrakİ hükümetİnİn süresİne daİr.

   

   

  Bismillahirrahmanirrahim

  Şeyh Ebu'l Farac Ali bin Yakub bin ebu Kurret-el kanâî (r.a) şöyle der: katip ebul hüseyn muhammed bin ali el becelî’nin nakline göre ebu abdullah muhammed bin İbrahim numânî, halep şehrinde şöyle buyurdu:

  hamd alemlerin rabbine olsun o, istediğini doğru yola hidayet edendir. kullarını yokluktan varlık alemine çıkardığı için, şükredilmeyi haketmiştir. o insanları en iyi surette yaratmış, sayılarını saymanın mümkün olmadığı zahirî ve bâtinî birçok nimetler yaratarak şöyle buyurmuştur: “allahın nimetlerini saymak isterseniz sayamazsınız.”(1)

  ayrıca yüce allah rabbliğine, ilim ve tevhidine ikrarı kullarına göstermiş ve onları irşâd ederken pâk akıllar, yüce hikmetler, mükemmel yaratıcılık, salim fıtrat, güzel sıbğat (renk), derin ayetler ve açık bürhanları kullanmış; hemen ardından seçilmiş, müjdeleyici-korkutucu, halka yol gösterip onları hidayet eden, hatırlatıp uyaran, tebliğ edip edâ eden, ilimle konuşan, rüh-ul kudüs ile onaylanan galip hüccetler’i, batıl ehline karşı amansız ayetler olan hayırlı ve pâk peygamberleri göndermiştir.

  bu kâmil akıl sahibi insanlara mücizeler vermiş, onlara kerametler bağışlayarak normal halkın içinde üstünlükler vermiş, gayıptan haber vererek onlara kendi kudretinden hediyeler bağışlıyarak şöyle buyurmuştur: “o, gaybı bilendir. gaybı kimseye açıklamaz, yalnız razı olduğu resul dışında.”(2) tüm bunlar, peygamberlerin kudretini çoğaltmak ve şanını yüceltmek içindir. böylece artık halkın resullerden sonra allah’a karşı hüccetleri kalmamış, ama allah’ın halka hücceti eksiksiz olmuş ve tamamlanmıştır.

  halkın içinde allah’ın rabbliğine ilk önce ikrar eden muhammed’i bizlere gönderdiği ve bizleri minnetdar ettiği için allah’a hamdolsun. o, allah’ın seçkinlerinin en sonuncusudur. allah’ın sevdiklerinin içinde en mahbub olanı,  peygamberinin içinde en kerametlisi, derecesi en yüce olanı ve en özel yakınlığa sahip olanıdır. allah peygamberlerde olan faziletlerin hepsini ona vererek, onlara verdiklerinin çok daha fazlasını ona ihsan etmiş ve onu diğer peygamberlerden üstün kılan menzilette ona yer vermiştir. böylece gökte peygamberler cemaat halinde namaz kılarlarken onu imam olarak karar kılmış ve onu makamını hepsinin üstüne çıkarmıştır. ona şefaat makamını vermiş, onu en yüce makama çıkarıp onunla ceberüt makamında konuşmuştur. öyleki mukarreb, kerrüb ve arşın etrafında dönen meleklerin makamını aşmıştır.

  sonra ona diğer kitaplardaki ilimleri de içine alan ve o kitaplara hakim olan kur’anı nazıl ederek şöyle buyurmuştur. “o, herşeyi açıklayandır.”(3) onda açıklanmamış hiçbirşey bırakmamıştır. böylece allah, hz. muhammed (sallallahu aleyhi ve âlih) sayesinde bizleri sapıklıktan ve körlükten kurtarmıştır. cehâletten, alçaklıktan çıkarıp; onunla ve getirdiği kitapla bizleri ganî etmiştir. sonra dinini kâmil kılmış, bizleri rey ve kıyas yerine pâk ve hidayet edici imamlara yöneltmiş, peygamberimiz ve imamlarımız sayesinde kemal yoluna ulaşmamızı sağlamıştır.

  allah, hz. muhammed’e ve onu kardeşi emirülmüminin ali bin ebu talib aleyhumesselam’a salât göndersin. o, fazilette peygamberden hemen sonra gelir. o zor ve şiddetli zamanlarda allah resülüne yardımcı ve destek olurdu. o, küfür ve cehalet ehline karşı allah’ın kılıcı, onun ihsan ve adâlet eli idi ve her durumda resulullah’ın yolunu izlerdi. hak nerede ise ali de orada idi ve o resûl’ün ilminin hazinesi, sırrının emîni, onun emrine icabet eden idi.

  ve allah onun pâk, hayırlı ve kâmil ehl-i beyt’inden olan imamlara da salât göndersin.

  onları, rahmetin kaynağı, nimetin mekânı, karanlıklardaki ay ve yıldızlar, varlıkların nûru, ilim deryaları, allah’ın halka girmelerini davet ettiği ve yollarından ayrılmamaları konusunda uyardığı selam kapısıdırlar. bu konuda şöyle buyurmuştur: “ey iman edenler! toplu halde selam (sulh)’a girin ve şeytanın adımlarını izlemeyin. o size karşı açık bir düşmandır.” allah onlara en efdal ve en şerefli, en yüce, en olgun ve kamil salatını göndersin. ayrıca kendisine ve muhammed ile ehl-i beyt’ine yaraşan selamlarını göndersin.

  teşeyyü mektebi peygamberi hz. muhammed’e ve onun ehl-i beyt’ine mensup bir mekteptir. yüce allah imameti hak din ve lisan-ı sıdk olarak karar kılmış, imameti kabul eden için bir ziynet ve onun ehli olanlar için ise kurtuluş ve cemâl olarak teyid etmiştir. ve her kim imamet bağına bağlanmak isterse onun şartlarına uymalıdır. -yani namazlarına dikkat edip, zekatını vermeli, hayra doğru koşmalı günahlardan ve kötülüklerden kaçınmalı, sâir mahzurlardan münezzeh olmalı, gizlide ve açıkta allah’tan korkmalı, nefsiyle ve kalbiyle allah’a yaklaşmak için çaba harcamalıdır.- ama bizler şii olduğunu iddia eden bazı fırkaların düşüncelerinin farklı farklı olduğunu, mezheplerinin ayrıldığını allah azze ve celle’nin farzlarını hafif aldıklarını, allah’ın bazı haram ettiği şeylerden kaçınmadıklarını, bazılarının çok yüksekten uçtuklarını bazılarının ise tefritten dolayı yere düştüklerini gördük. Şiilerden çok az bir grup zamanın imamı, veliyy-i emirleri ve allah’ın kendileri için seçtiği en hayırlı insan olan hz. mehdi aleyhisselam hakkında şüpheye düşmemişlerdir. halbuki allah hz. mehdi hakkında şöyle buyurmaktadır: “ve rabbin istediğini yaratır ve onlar için en hayırlı olanı seçer”(4)

  bu çok zor gaybet olayının imtihanları ve zorlukları hakkında daha önceden hz. resulullah sallallahu aleyhi ve alih hatırlatmalarda bulunmuş ve hz. ali aleyhisselam’da bunu bildirmişti. hz. ali aleyhisselam’dan naklolunan hutbeler ve rivayetlerde de görüldüğü üzere o hazret gaybet olayının büyük bir imtihan olduğunu bildirmiş, halkı bu konuda uyaran hadisler buyurmuştur. daha sonra ilim ve rivayet ehli olan alimler, hz. ali’nin evlatları olan imamlar (aleyhimusselam)ın herbirinden rivayetler nakletmişlerdir. öyle ki hiçbir imamımız bu konunda söylenmedik söz bırakmamış, bunun yüce allah’ın halkı denediği bir imtihan olduğunu buyurmuşlardır. bu imtihanın sebebi de kötü fiiller ve çirkin ameller, eksik itaatler, allah’ın hikmetlerine karşı çıkıp acele etmeler, peşine düşülen şehvetler ve allah’ı gazaplandıran zayi olmuş haklardır.

  bakınız emirülmüminin aleyhisselam alimler ve ilim talep edenler hakkında kumeyl bin ziyâd’a ne buyuruyor: “…veya hakk ehlini eleştirir, hiç basireti yoktur. eğer kalbine en ufak bir tereddüt gelirse, hemen şüpheler onu etkiler.” İşte tüm bunlar alimlerin çoğunu şüpheye, hayrete, körlüğe ve dalâlete düşürmüş, onlardan çok az bir bölümü allah’ın dininde sabit kalmış, allah’ın ipine sımsıkı sarılarak doğru yoldan çıkmamışlardır. İşte bu az grup, şiddetli fırtınaların titretemediği ve fitnelerinin zarar veremediği serapların parlamasının kandıramadığı ve şahıslar vesilesiyle dine girmediği için onlar yüzünden dinden çıkmayan hakta sabit olan fırkadırlar.

  bu konunda imamımız ebu abdullah cafer-i sadık aleyhisselam da şöyle buyurur: “eğer bir insan bu dine bazı şahısların hatırına girerse aynı adamlar yüzünden de dinden çıkar. ama herkim kitap ve sünnet üzerine bu dine girerse, dağlar yerinden oynasa da dinden çıkmaz.”

  eğer bir insan şüphelenip hayrete düşer, fitnelere kapılır saçma ve batıl mezheplere geçerse mutlaka cahilliği, hadisleri bilmemezliği ve basiretsizliği yüzündendir. böyle insanlar eşkiyadırlar, ilim peşinde koşmayı önemsemezler ve ilmi asıl kaynağından almazlar. hatta eğer çok hadis ezbere bilseler dahi, o hadislerin üzerinde tefekkür etmedikleri için, hiç ezberlememiş gibidirler. bakın İmamımız cafer-i sadık aleyhisselam ne buyuruyor: “Şiilerimizin bizim katımızdaki derecelerini anlamak için bizden ne kadar hadis naklettiklerine ve ne kadar anladıklarına bakın.” rivayetin dirâyete (derin anlamaya) mutlaka gereksinimi vardır: “manasını iyice anladığın bir rivayet, anlamayıp da naklettiğin bin rivayetten hayırlıdır.” çeşitli sebeplerden dolayı birçok insan bu batıl mazheplere yöneldiler. bazıları bilgisizlik ve cahillik yüzündendir. bunlar en basit tereddütlerle şüpheye düşmüş ve ehl-i beyt mektebinden ayırlmışlardır. bazıları ise dünya ve dünya malı yüzünden o mezheplere geçmişlerdir. bazı zorba ve zenginler onları dünya malına meylettirince onların lehine ve dinin aleyhinde çalışmaya başlamışlardır. yüce allah’ın aziz kitabında da şu şekil buyurduğu gibi bazı şeytanların sözleriyle gururlanmışlardır: “İnsanlardan ve cinlerden olan şeytanların bazıları diğerlerine saçma sözleri gururlansınlar diye telkin ederler.”(5) İşte bu sözlerle gururlananlar serap sahibi gibidirler. parladığı zaman susuz olan insanlar su ümindi ile ona koşarlar ama yaklaştıkları zaman yüce allah’ın da buyurduğu gibi hiçbir şey bulamazlar.(6)

  bazıları ise hakka ihlasla inanmayıp sırf ikiyüzlülük, kariyer talep etmeleri ve şehvetleri yüzünden bu mektebi kabullenir göründükleri için allah onların cemâlini ellerinden almış, durumlarını değiştirmiş ve ateşini hazırlamıştır.

  bazıları ise ehl-i beyt mektebine zayıf imanları ile yaklaşmış din hakkında da konuştukları herşeyin ve inançlarının doğru olduğunu zennetmişlerdir. İşe allah velilerinin üçyüz yıl boyunca bizleri uyardıkları gaybet olayı vuku bulunca hayrete düşüp olayı inkar etmişlerdir. aynı şekilde yüce allah şöyle buyurmaktadır:

  «tıpkı ateş yakan birine benzer. etrafını aydınlatınca allah onların nurunu yokeder ve onları karanlıkların içinde yalnız bırakır da hiç göremezler.»(7) ve yine şöyle buyurur: «onları aydınlatınca onunla giderler ve onları karanlığa boğunca ayağa kalkarlar.»(8)

  İşte biz, her zaman doğru konuşan imamlarımızdan (aleyhimusselam) gelen rivayetlere uyarak allah azze ve celle’nin başkalarına hediye etmediği ilim kaynağı olan ehl-i beyt’ten yararlanarak diğer kardeşlerimizin hatasına düşmeyip şekk ve şüpheye değil de yakıne ulaştık.

  ben burada emirülmüminin aleyhisselam’dan başlayıp diğer pâk ve doğru sözlü imamlarımızdan bizlere ulaşan nurâni hadisleri rivayet ederek gaybet konusunu inkâr edenlere karşı bu önemli konuyu açıklığa kavuşturmaya, ayrıca bu inançta olan mektep mensuplarının hüccetini (delillerini) güçlendirmeye, böylece allah azze ve celle’nin rızasını kazanmaya çalıştım.

  yıllardır imamlarımız (aleyhisselam)dan naklolunan bu rivayetleri okuyarak tek tek düşünen kardeşlerimiz -ki allah eğer onların kalb gözlerini açmış ve onlara basiret vermiş ise- onlar şu konuyu çok iyi anlayacaklardır: eğer bu gaybet olayı gerçekleşmeseydi imamiyye mezhebi batıl olurdu. ama yüce allah, imamlarımız (aleyhimusselam)ın uyarı ve korkutmalarını tasdik etti ve asırlar boyunca onlardan rivayet olunan hadisleri doğruladı. ve şiileri de ellerinde olan hadisleri tasdik etmeye ve o hadislere sarılıp teslim olmaya ilzâm etti böylece ellerindeki hadislerin doğruluğunu gören şiilerin de yakîni arttı. allah’ın velileri olan ehl-i beyt (aleyhimusselam), şiilerini fitne ve şüphelere karşı uyardı ve gaybetin süresinin uzun olacağını belirterek allah’ın halkı imtihan ettiğini açıkladılar: “deliller sayesinde helâk olması gerekenler helâk oldu, yaşaması gerekenler de ihyâ oldular.”

  meysemi’nin bir arkadaşından naklettiğine göre imamımız cafer-i sadık (aleyhisselam) şöyle buyurdu: “hadid suresindeki şu ayet, gaybet zamanında yaşayanlar hakkında nazil olmuştur: kendilerine daha önce kitap verilip de süre uzun olduğu için kalpleri taşlaşanlar gibi olmayın. onlardan çoğu fasıktırlar. sonra allah şöyle buyurdu: “doğrusu allah yeryüzü öldükten sonra onu tekrar diriltir. biz delilleri size açıkladık, belki düşünürsünüz diye.”(9) daha sonra İmam (aleyhisselam) buyurdu ki: “süre, gaybet süresidir.”

  yüce allah şöyle buyurmaktadır: ey ümmet-i muhammed! ve ey şia topluluğu! kendilerine daha önce kitap verilip de sürelerinin uzadığı kimseler gibi olmayın. bu ayetin tevili başka zamanlarda yaşayanlar değil sadece gaybet zamanında yaşayanlar hakkındadır. yüce allah, şiileri allah’ın hücceti konusunda şüphelenmemeleri veya gözlerini açıp kapayıncaya kadar da olsa yeryüzünün hüccetsiz kalmayacağı konusunda  şek etmeyi menetmiştir. bakınız aynı şekilde emirülmüminin aleyhisselam kumeyl bin ziyad’a şöyle buyurmuştur:

  “evet, vallahi yeryüzü asla hüccetsiz kalmaz. o hüccet yâ zahir ve mâlumdur veya gizli ve çekinendir. böylece allah’ın hüccetleri ve delilleri bâtıl olmaz. ve onları şüphe ve tereddüt etmemeleri konusunda uyarmıştır. aksi halde süre uzar da kalpleri taşlaşır.”

  sonra İmam cafer-i sadık aleyhisselam şöyle buyurdu: “bundan sonraki ayette yüce allah’ın ne buyurduğunu duymuyor musun: “biliniz ki allah yeryüzü öldükten sonra onu tekrar diriltir. biz delilleri size açıkladık, belki düşünürsünüz diye.” yani zulüm imamları, yeryüzünü öldürdükten sonra allah, kaim’in zuhurundaki adâlet ile onu ihyâ edecektir.” bu ayetin her bir bölümünün tevili diğer bölümlerin tevilini onaylamaktadır. yalnız biz ileride de zikredeceğimiz hadislerle bazı müminlerin nasıl elendiğini ve imtihanı kaybettiklerini açıklayacağız.

  malik bin damra, emirülmüminin aleyhisselam’ın şiilerine şöyle buruduğunu nakleder: “kuşlar içindeki arılar gibi olun. kuşların hepsi arıları küçümseler. eğer arının karnında ne olduğunu bilseler, ona böyle davranmazlardı.

  halkın içine bedenlerinizle karışın, ama kalpleriniz ve amellerinizle onlardan uzaklaşın. her şahıs amelleriyle ölçülür. ve herkes kıyamet gününde sevdiğiyle birlikte haşr olur. sizler o çok sevdiğiniz ve arzuladığınız (hz. mehdi) görmeden önce ey şia topluluğu birbirinizin yüzüne tükürecek ve birbirinizi yalancılıkla suçlayacaksınız. ve hz. mehdi’yi kabullenenler tıpkı gözdeki sürme ve yemekteki tuz kadar az olacaktır. ve yemekteki en az şey tuzdur. size bu konuda bir misâl vereceğim: adamın biri bir miktar yemeği (pirinci) ayıklayarak tuzlayıp bir eve koyar ve kapısını uzun bir süre kapatır. sonra kapıyı açtığında pirincin kurtlandığını görür. sonra tekrar ayıklayarak tuzlar ve evin kapının tekrar kapatır. uzun bir süre kapıyı açtığında onun tekrar kurtlandığını ve bozulduğunu görür. uzun süre aynı olayı tekrarlar. sonunda hiçbir böceğin zarar veremediği bir avuç pirinç kalır. İşte sizler de böylesiniz. fitneler sizleri elekten ayıklar gibi ayıklayacak, sonunda fitnelerin asla zarar vermeyeceği bir grup kalacaktır.”

   

   

   

  (1)- mübarek “İbrahim” süresi 34. ayet-i şerife.

  (2)- mübarek “cinn” süresi 26 ve 27. ayet-i şerife.

  (3)- mübarek “nahl” suresi 89. ayet-i şerife.

  (4)- mübarek “kısas” suresi 68. ayet-i şerife.

  (5)- mübarek “en’am” suresi 112. ayet-i şerife.

  (6)- mübarek “nûr” suresi 39. ayet-i şerife işaret etmektedir.

  (7)- mübarek “bakara” suresi 17. ve 20. ayet-i şerife.

  (8)- mübarek “bakara” suresi 17. ve 20. ayet-i şerife.

  (9)- mübarek “hadid” suresi 16 ve 17. ayet-i şerifeler.

   

  next page