สารบัญ

หมวดที่ ๑ ฐานะภาพของอีดเฆาะดีรฺในศาสนา

หมวดที่ ๒ ความประเสริฐและคุณค่าของเฆาะดีร

หมวดที่ ๓ วิลายะฮฺ ณ เฆาะดีรฺ