Баъзе аз оятҳое, ки дар бораи Имом Алӣ ва Аҳли Байт нозил шудааст

Ояти татҳир ва мушаххас кардани Паёмбари гиромии Ислом Аҳли Байти худро

نزلت هذه الآية ‘‘إنّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهِّركم تطْهيراً‘‘ على النّبيّ صلّي الله عليه و آله وهو في بيت أُمّ سلمة فدعا النّبيّ فاطمة و حسناً و حسيناً و جلّلهم بكساء و عليٌّ خلف ظهره ثمّ قال: اللّهمّ هؤلاء أهل بيتي فاذهب عنهم الرجس و طهّرهم تطهيراً. قالتْ أُّمّ سلمة: و أنا منهم يا رسول الله؟ قال: أنتِ على مكانكِ و أنتِ إلى خير.

Ҳангоме ки Расули Худо саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва саллам дар хонаи Умми Салама буданд, ояти зер барояшон нозил шуд " Худованд ирода мекунад, ки фақат аз шумо Аҳли Байт риҷс ва нопокиҳоро дур бикунад ва шуморо комилан пок ва тоҳир созад " Вақте нозил шуд Паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва саллам Алӣ, Фотима, Ҳасан ва Ҳусайнро ба назди худ хонданд ва онҳоро ба зери ҷомае дохил намуданд, сипас фармуданд: Худовандо инҳо Аҳли Байти ман ҳастанд, гуноҳ ва нопокиҳоро аз инҳо дур бигардон ва инҳоро комилан пок бисоз. Дар ин вақт Умми Салама гуфт: Эй Расули Худо, ман ҳам бо онҳо ҳастам? Паёмбари гиромии Ислом саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва саллам фармуданд: Ту дар ҷои худат бимон ту дар хайру некӣ ҳастӣ, (вале ту ҷузъи ин оят нестӣ)".

  Ровиёни ҳадис : 1)Имом Алӣ. 2)Умми Салама. 3)Оиша. 4)Ибни Аббос. 5)Абўсаид. 6)Саъд ибни Абўваққос. 7)Анас. 8)Восила ибни Асқаъ. 9)Ҷаъфар ибни Абутолиб. 10)Абўҳамроа. 11)Бурайда. 12) Умар ибни Абўсалама. 13)Маъқал ибни Ясор. 14)Атия.

 Китобҳо: 1)Саҳеҳи Муслим ҷ.4.саҳ.8183.р.2424. 2)"Муснад"-и Аҳмад ҷ.1.саҳ.330.р.3062.ҷ.4.саҳ.107.ҷ.6.саҳ.292-323.р.26551-26789 ва Фазоил-ус-саҳоба”-и Аҳмад ҷ.2.саҳ.632.р.994-1077-1149-1404. 3)Саҳеҳи Тирмизӣ ҷ.5.саҳ.351-663.р.3205-3788. 4)"Сунан-ул-кубро” ҷ.1.саҳ.107.р.8399 ва Хасоис"-и Насоӣ р.54. 5)"Мўъҷам-ул-авсат" ҷ.3.саҳ.166.р.2815.ҷ.4. саҳ.134. р.3799. 6)"Мўъҷам-ул-кабир"-и Табаронӣ ҷ.3.саҳ.53,р.2662-2663-2666 то 2670-2673,ҷ.22.с.66,р.160.ҷ.23.саҳ.249-327-333-337-396. 7)"Муснад”-и Баззор ҷ.6.с.210.р.2251. 8)Саҳеҳи Ибни Ҳаббон ҷ.15.с.432.р.6976. 9)” Мусаннаф ”-и Ибни Абўшайба ҷ.6.саҳ.350.р.32102-32103. 10)“Муснад”-и Исҳоқ ибни Р оҳавия ҷ.3. саҳ. 678.р.1271. 11)”Зуррият-ут-тоҳира”-и Дулобӣ ҷ.1.саҳ.108. р.201. 12)”Табақот-ул-муҳаддисин”-и Ибни Ҳаббон ҷ.3.саҳ.384. 13)”Мустадрак"-и Ҳоким ҷ.2.саҳ.451, р. 3559.ҷ.3.саҳ.159.р.4706 то 4709. 14)"Сунан"-и Байҳақӣ ҷ.2.саҳ.150-152 . р.2680-2684-2691-2692. 15)Тафсири Табарӣ. 16)"Исоба"-и Ибни Ҳаҷар ҷ.2.саҳ.405,ҷ.4.саҳ.367. 17)Тафсири Саълабӣ. 18)"Тафсир"-и Ибни Касир. 19)"Тафсир"-и Фахр и Розӣ. 20)"Асбоб-ун-нузул"-и Воҳидӣ. 21)"Тафсир"-и Кашшоф. 22)"Тафсир"-и Қуртубӣ. 23)"Маҷмаъ-уз-завоид" ҷ.7.саҳ.91.ҷ.9.саҳ.167-168-169-172 бо чандин санад. Ин ҳадис аз аҳодиси мутавотира аст.

Мудовимати Паёмбари гиромии Ислом бар шиносондани Аҳли Байти худ

عن أنس قال: إنّ رسول الله صلّى الله عليه و آله وسلم كان يمرُّ ببيت فاطمة ستة أشهر إذا خرج إلى صلاة الصّبح و يقول: الصّلاة إنّما يريد الله ليذهب عنكم الرّجس أهل البيت و يُطهّركم تطهيراً.

Анас ибни Молик мегўяд: Паёмбари гиромии Ислом саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва саллам дар давоми шаш моҳ ҳар рўз, ки барои намози субҳ мерафтанд аз назди хонаи Фотима мегузаштанд ва мефармуданд: Намозро пос бидоред! Худованд мехоҳад фақат аз шумо А ҳли Б айт риҷс ва нопокиро д у р бик унад ва шуморо комилан пок гардонад . (Ин амалро такрор мекарданд то ба мардум узре боқ ӣ намонад).

Ровиён: 1)Имом Алӣ. 2)Абўҳамроа. 3)Абўбурза. 4)Анас. 5)Абўсаиди Худрӣ. Ҳар як аз ин ровиён бо ихтилофи лафзӣ баъзе шаш ва баъзе ҳашт моҳ, худ шоҳиди ин амали Паёмбари гиромии Ислом (саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва саллам) будаанд.

  Китобҳо: 1)“Мусаннаф”-и Ибни Абў ш айба ҷ.6.саҳ.388,р.32272. 2)" Фазоил-ус-саҳоба ” ҷ.2. с. 761.р.1340 ва “Муснад"-и Аҳмад ҷ.3.с.259-285. р.13754 -14072. 3)Тафсири Табарӣ. 4)Саҳеҳи Тирмизӣ ҷ.5.саҳ.352,р.3206. 5)"Мўъҷам-ул-кабир"-и Табаронӣ ҷ.3.саҳ.56,р.2671-2672,ҷ.22.саҳ.200-402. р.525-1002. 6)"Мўъҷам-ул-авсат"-и Табаронӣ ҷ.8.саҳ.112.р.8127. 7)"Мўъҷам-ус-сағир” ҷ.1.саҳ.231.р.375. 8)”Муснад"-и Абўяъло ҷ.7.саҳ.60, р.3978-3979. 9)"Ал-Куно”-и Бухорӣ ҷ1.саҳ.25.р.205. 10)”Ал-оҳод вал-масонӣ ”-и Аҳмад ибни Амр ҷ.5.саҳ.360.р.2953. 11)“Табақот-ул-муҳаддисин”-и Ибни Ҳаббон ҷ.4.саҳ.148. 12)”Ансоб-ул-ашроф"-и Билозарӣ саҳ.104. 13)" Ал-Истиоб ”-и Ибни Абдулбар ҷ.4.саҳ.1542.р.2691-2920. 14)"Маҷмаъ-уз-завоид" ҷ.9.саҳ.121-168-169. 16)"Усд-ул-ғоба"-и Ибни Асир ҷ.5. саҳ.521. 17)Тафсири Саълабӣ. 18)Таърихи Заҳабӣ ҷ.3.саҳ.134. 19)"Сияру аълом-ун-нубало"-и Заҳабӣ ҷ.2.саҳ.97. 20)Тафсир ва Таърихи Ибни Касир ҷ. 8.саҳ.224. 21)"Канз-ул-уммол" ҷ.13.саҳ.646,р.37632. 22)"Мустадрак"-и Ҳоким ҷ.3.саҳ.172.р.4748. Ҳоким, Заҳабӣ ва Тирмизӣ санади ин ҳадисро саҳеҳ гуфтаанд.

Нузули ояти татҳир дар бораи пан ҷ тан

قال رسول الله صلّىالله عليه وآله: نزلتْ هذه الآيةُ‘‘ إنّما يريد الله ليذهب عنكم الرّجس أهل البيت و يطهِّركم تطهيراً‘‘ في خمسة: فيّ و في عليّ و الحسن و الحسين وفاطمة.

 Паёмбари гиромии Ислом саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва саллам фармуданд:

Ин оят "Худованд мехоҳад фақат аз шумо Аҳли Байт риҷс ва нопокиро дур бикунад ва шуморо комилан пок гардонад" дар бораи панҷ нафар нозил шуда: Дар бораи ман, Алӣ, Ҳасан, Ҳусайн ва Фотима".

  Ровии ҳадис:  Абў с аид и Худр ӣ .

  Китобҳо: 1)Тафсири Табарӣ. 2)Тафсири Саълабӣ. 3)"Мўъҷам-ул-кабир"-и Табаронӣ ҷ.3.саҳ.54,р.2673. 4)".Маноқиб"-и Абдуллоҳи Шофеӣ. 5)"Асбоб-ун-нузул"-и Воҳидӣ. 6)"Таърих-ул-ислом"-и Заҳабӣ ҷ.3.саҳ.632. 7)"Маҷмаъ-уз-завоид" ҷ.9.саҳ.167-168. 8)"Мавоҳиб-уд-диния"-и Асқалонӣ ҷ.7.саҳ.4. 9)Таърихи Ибни Асокир ҷ.4.саҳ.204.

Лузуми фиристодани салавот бар Аҳли Байти Паёмбари гиромии Ислом

فلمّا نزل ‘‘إنّ الله و ملائكته يصلّون على النّبيّ يا أيُّها الّذين آمنوا صلّوا عليه و سلّموا تسلماً‘‘ أتانا رسول الله صلّى الله عليه و آله في مجلس سعد إبن عبادة فقال له بشير إبن سعد: أمرنا الله أن نصلّي عليك يا رسول الله فكيف نصلّي عليك؟ قال: قولوا اللّهمّ صلِّ على محمّدٍ و آل محمّد كما صلّيْتَ على إبراهيم و آل إبراهيم و بارك على محمَّدٍ و آل محمّد كما باركتَ علىإبراهيم و آل إبراهيم.

  Вақте ояи салавот "Ҳамоно Худованд ва малоикаи ў барои Паёмбар салавот мефиристанд. Пас эй имоновардагон, шумо низ бар Паёмбар салавот ва салом бигўед ", нозил шуд Паёмбари гиромии Ислом саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва саллам бар маҷлиси Саъд ибни Убода омаданд . Башир ба он ҳазрат гуфт: Эй Расули Худо, Худованд моро амр карда, ки бар шумо дуруд ва салавот бигўем. Пас чӣ гуна мо бар шумо салавот бигўем? Паёмбари гиромии Ислом саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва саллам фармуданд: Бигўед: "Аллоҳумма салли ало Муҳаммад ва ало оли Муҳаммад камо саллайта ало Иброҳим ва ало оли Иброҳим ва борик ало Муҳаммад ва оли Муҳаммад камо боракта ало Иброҳим ва оли Иброҳим".

Ровиён: 1)Имом Алӣ. 2)Ибни Аббос. 3)Ибни Масъуд. 4)Умми Салама. 5)Восила. 6)Абўсаид Худрӣ. 7)Бурайда. 8)Ҳорис ибни Хазраҷ. 9)Абўҳурайра. 10)Зайд ибни Хориҷа. 11)Холид ибни Салама. 12)Зайнаб бинти Абўсалама. 13)Аб у ҳ у м ай ди С о идӣ. 14) Абўмасъўд. 15) Анас. 16)Талҳа. 17)Зайд ибни Ҷория. 18)Абдураҳмон. 19)Башир ибни Саъд. 20)Ҳорис.

  Китобҳо: 1)Саҳеҳи Бухорӣ ҷ.4.саҳ.146.ҷ.6.саҳ.27-120-121,ҷ.8.с.77. 2)Саҳеҳи Муслим ҷ.2.саҳ.16-19.ҷ.4.с.126. 3)"Сунан"-и Доримӣ ҷ.1.с.109.р.1342. 4)"Сунан"-и Насоӣ ҷ.1.саҳ.190, р.1208 то 1217. ҷ.3.саҳ.45-49.ҷ.6. саҳ. 17-18-19-97-436.р.9875 то 9883-10191 т о 10193-11423. 5)"Сунан"-и Байҳақӣ ҷ.2.саҳ.147. 6)"Муснад"-и Аҳмад ҷ.1.саҳ.99,ҷ.2.саҳ.47,ҷ.5.саҳ.353, ҷ.6.саҳ.323. 7)”Муватта”-и Молик. 8)"Мустадрак"-и Ҳоким ҷ. 1.саҳ.268. 9)Таърихи Бухорӣ ҷ. 2.саҳ.350. 10)"Сунан"-и Ибни Моҷа ҷ. 1.саҳ.292. р. 904 то 906. 11)"Сунан"-и Абў д овуд ҷ. 1.саҳ.257. 12)Саҳеҳи Тирмизӣ ҷ.1.саҳ.301. 13)Саҳеҳи Ибни Хузайма ҷ.1.саҳ.351.р.717. 14)Саҳеҳи Ибни Ҳаббон ҷ.3.саҳ.193.р.912.ҷ.5.с.288.р.1958-1959-1965. 15)”Мусаннаф”-и Аддураззоқ  ҷ.2.с.212-213.р.3106 то 3109. 16)“Муснад”-и Руёнӣ ҷ .1.саҳ.90. 17)“Муснад”-и Баззор ҷ.3.саҳ.157.р.942. 18)“Мўъҷам-ул-кабир” ҷ.5.саҳ.218.р.5143. ҷ.17.саҳ.251-264.р.725-967-968.ҷ.19.саҳ.216-124-128-132.р.241-242-267  то 292. 19)”Фатҳ-ул-борӣ" ҷ.8.саҳ.432. 19)"Исоба"-и Ибни Ҳаҷар ҷ.1.саҳ.547. 20)Тафсири Табарӣ. 21)Тафсири Саълабӣ. 22)”Маҷмаъ-уз-завоид” ҷ.2.саҳ.144.ҷ.9.с.166.ҷ.10.саҳ.163. 23)Таърихи Ибни Касир ҷ.1.саҳ.172. 24)”Сияру аълом-ун-нубало” Заҳабӣ ҷ.3.с.133. 25)"Тафсир"-и Қуртубӣ. 26)"Тафсир"-и Шавконӣ. 27)"Асбоб-ун-нузул"-и Воҳидӣ. 28)"Тафсир"-и Ибни Касир. Ин Ҳадис аз аҳодиси мутавотира аст.

Намозе, ки дар он салавот бар Аҳли Б айт гуфта нашавад он намоз қабул нахоҳад ш у д

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلّى صلاةً لم يُصَلِّ فيها عليَّ و على أهل بيتي لم تقبل منه.

  Паёмбари гиромии Ислом саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва саллам фармуданд:

"Ҳар кӣ намоз бихонад ва дар намозаш бар ман ва Аҳли Байтам салавот нафиристад намозаш қабул нахоҳад шуд".

Ровии ҳадис : Абўм асъ у д бо ду санад.

Китобҳо: 1)"C унан " -и Доруқутнӣ ҷ.1 . саҳ. 355.р.6 . 2)"Илал"-и Доруқутнӣ ҷ. 6.саҳ.197-198. р. 1066. 3)“Ат-Тамҳид”-и Ибни Абдулбар ҷ.16.саҳ.194. 4)”Дур-ул-манзуд"-и Ибни Ҳаҷар. 5)”Салавот ва ҳукми торикиҳо"-и Ибни Ҷавзӣ. 6)"Савоиқ-ул-муҳриқа"-и Ибни Ҳаҷар. 7)"Иршод-ус-сорӣ"-и Қасталонӣ. 8)"Захоир- у л-уқбо"-и Табарӣ саҳ.19. 9)"Найл-у л- автор"-и Шавконӣ ҷ. 2.саҳ.322. С анади ин ҳадис саҳеҳ аст.

Дуои бидуни салавот ба Аҳли Байт қабул намешава д

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من دعاءٍ إلاّ بينه وبين السّماءِ حجابٌ حتّى يُصَلّى على محمّدٍ وعلى آل محمّد فإذا فعل ذلك إنخرق ذلك الحجاب و دخل الدّعاءُ و إذا لم يفعل ذلك رجع ذلك الدّعاء.

Паёмбари гиромии Ислом (саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва саллам) фармуданд: "Ҳеҷ дуое нест магар ин ки байни он дуо ва осмон ҳиҷоб ва монеъ вуҷуд дорад то ин ки салавот фиристода шавад бар ман ва бар Аҳли Байтам. Пас ҳар гоҳ салавот гуфта шавад он ҳиҷоб ва монеъро салавот пора мекунад ва дуо (ва намоз) ба осмон меравад, агар салавот гуфта нашавад он дуо бармегардад".

Китобҳо: 1)"Қавл-ул-бадиъ”-и Саховӣ. 2)" Ал- Фирдавс"-и Дайламӣ ҷ.4.саҳ.47. р. 6148. 3)"Маноқиб"-и Абдуллоҳи Шофеӣ. 4)"Фатҳ-ул-кабир"-и Набаҳонӣ. 5)"Ҷомеъ-ус-сағир"-и Суютӣ ҷ.1.саҳ.656,р.4266. 6)"Файз-ул-қадир"-и Шавконӣ ҷ.3.с.725,ҷ.5.с.24. 7)"Канз-ул-уммол" ҷ.2.саҳ.78,р.3215.

 

قال عليٌّ: الدّعاء والصّلاة مُعَلّق بين السّماء والأرض لا يصعد إلى الله منه شيءٌ حتّى يصلّى على محمّدٍ وعلى آل محمّد.

Имом Алӣ алайҳи салавотуллоҳ фармуданд :

"Дуо ва намоз байни замин ва осмон муаллақ меистад ва ба сўи Худованд намеравад то ин ки бар Муҳаммад ва Аҳли Байти Муҳаммад салавот фиристода шавад".

  Китобҳо: 1)Ш а ъб-ул-имон"-и Байҳақӣ. 2)Таърихи Ибни Асокир. 3)"Шарҳи Шифо"-и Хаффоҷӣ ҷ.3.саҳ.506.

 

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الدّعاء محجوب عن الله عزّ و جلّ حتّى تصلّى على محمّدٍ و أهل بيته.

Паёмбари гиромии Ислом (саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва саллам) фармуданд:

"Дуо дар ҳиҷоб ва п ў шиш аст аз Худованд (ба Худованд намерасад) то ин ки бар Муҳаммад ва Аҳли Б айти Муҳаммад салавот ф иристода шавад".

  Ровӣ : Имом Алӣ.

  Китобҳо: 1)" Ал- Фирдавс"-и Дайламӣ. 2)"Футуҳот- ур-р аббония" ҷ. 3.саҳ.334. 3)"Савоиқ-ул-муҳриқа"-и Ибни Ҳаҷар. 4)”Файз-ул-қадир”-и Муновӣ ҷ.3.саҳ.543.

 

قال عليٌّ: كلُّ دعاء محجوبٌ حتّى تصلّى على محمّدٍ و آل محمّد.

Имом Алӣ фармуданд: "Тамоми дуо дар ҳиҷоб ва пўшиш аст то ин ки бар Муҳаммад ва Аҳли Байти Муҳаммад салавот фиристода шавад".

  Китобҳо: 1)"Мўъҷам-ул-авсат"-и Табаронӣ ҷ.1. с. 220. р. 721. 2)" М аҷмаъ-уз-завоид"-и Ҳайсамӣ ҷ. 10.с.160. 3)"Шаъб-ул-имон”-и Байҳақӣ ҷ.2.саҳ.216.р.1575. 4)”Ат-Тарғиб ва ат-тарҳиб”-и Мунзарӣ ҷ.2.саҳ.320.р.2589. 5)“Канз-ул-уммол" ҷ.2.саҳ.269,р.3988.  Ҳайсамӣ ва Мунзарӣ санади ин ҳадисро саҳеҳ гуфтаанд.

 

عن الشافعي: يا آل بيت رسول الله حبّكم فرض من الله في القرآن أنزله

كفاكم من عظيم الشأن أنَّكم من لم يصل عليكم فلا صلاة له .

Имом Шофеӣ мегўяд:

Эй Аҳли Байти Расули Худо, Худованд муҳаббат ва дўст доштани шуморо дар Қуръон фарз гардонидааст ва ба бузургӣ ва азамати шаън ва мақоми шумо ҳамин бас ва кофист, ки ҳар кӣ намоз хонад ва дар намозаш бар шумо салавот нафиристад, намозаш қабул нахоҳад шуд".

  Китобҳо: 1)"Тафсир"-и Фахр и Розӣ. 2)"Савоиқ-ул-муҳриқа"-и Ибни Ҳаҷар ҷ.2.саҳ.528. 3)"Шараф-ул-муаббад"-и Набаҳонӣ саҳ.99. 4)"Нур-ул-абсор"-и Шабланҷӣ с.105. 5)"Асъоф-ур-роғибин" саҳ.118. 6)"Иттиҳоф би ҳубби ашроф" саҳ.29. 7)"Сираи набавия"-и Зайни Деҳлон ҷ.3.саҳ.322.

 

آل النبي ذريعتي   وهم إليه وسيلتي   أرجو بهم أعطى غدا   بيدي اليمين صحيفتي .

Боз Имом Шофеӣ дар бораи Аҳли Байт ба ин маъно шеъ р мегўяд:

Хонадони Паёмбар шафоаткунандаи ман ҳастанд; Ва онҳо восита ва василаи ман ба сўи Худованд ҳастанд; Умедворам, ки Худованд ба хотири онҳо фардо (дар қиёмат) номаи аъмоламро ба дасти ростам бидиҳад.

Китобҳо: 1)”Маноқиби Шофеӣ”-и Байҳақӣ ҷ.2.саҳ.69. 2)”Савоиқ-ул-муҳриқа”-и Ибни Ҳаҷар ҷ.2.саҳ.525.

Наҳй кардани Паёмбари гиромии Ислом саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва саллам аз салавот фиристодан бар худашон ҷ удо аз Аҳли Байташон

قال النبي صلى الله عليه وآله: لا تُصَلّوا عليَّ الصّلاةَ البتراء. قالوا: وما الصلاة البتراء يا رسول الله؟ قال: تقولون: اللّهمّ صلّي على محمّدٍ وتمسكون بل قولوا: اللّهمّ صلّي على محمّد وعلى آل محمّد.

 Паёмбари гиромии Ислом саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва саллам фармуданд:

"Барои ман салавоти думбурида ва ноқис нафиристед. Пурсиданд, ки салавоти ноқис яъне чӣ ва чӣ гуна аст? Ҳазрат фармуданд: Ин ки бигўед: Аллоҳумма салли ало Муҳаммад ва сокит бишавед (ва ба Аҳли Байтам салавот нафиристед), балки бигўед: Аллоҳумма салли ало Муҳаммад ва ало оли Муҳаммад".

  Ровӣ : Имом Алӣ.

  Китобҳо: 1)"Қавл-ул-бадиъ"-и Саховӣ. 2)"Савоиқ-ул-муҳриқа"-и Ибни Ҳаҷар. 3)"Кашф-ул-ғумма"-и Шеъронӣ. 4)"Ришфат-ус-содӣ"-и Ҳазрамӣ. 5)Таърихи Ҷурҷон. 6)"Миръот-ул-мўъминин"-и Валиюллоҳи Деҳлавӣ. 7)”Василат-ул-маол"-и Ҳазрамӣ. 8)"Арҷаҳ-ул-матолиб"-и Амри Тасрӣ.

 

 

لمّا نزلت هذه الآية: ندع أبنائنا و أبنائكم و نسائنا و نسائكم و أنفسنا و أنفسكم ثمّ نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين دعا رسول الله صلّى الله عليه و آله وسلم عليّاً و فاطمة و حسناً و حسيناً فقال: اللهمّ هؤلاء أهلي.

 Вақте ин оят нозил шуд: "Биёед мо фарзандони худамонро даъват бикунем, шумо низ фарзандонатонро, мо занони худро шумо низ занонатонро ва мо нафсу ҷони худро, шумо низ нафси худро, сипас мубоҳила ва нафрин кунем ва лаънати Худовандро бар дурўғгўён қарор диҳем", Паёмбари гиромии Ислом саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва саллам Алиро (ба унвони нафси худ) Фотимаро аз занҳо, Ҳасану Ҳусайнро (ба унвони фарзандон) барои мубоҳила ҳозир намуданд ва фармуданд: Худоё инҳо Аҳли Байти ман ҳастанд".

  Ровиёни ҳадис : 1)Имом Алӣ 2)Имом Ҳасан. 3)Ибни Аббос. 4)Ҳузайфа. 5)Ҷобир. 6)Саъд. 7)Омир ибни Саъд. 8)Абўсаид. 9)Абўриёҳ.

  Китобҳо: 1)Саҳеҳи Тирмизӣ ҷ.4.саҳ.82.ҷ.5.саҳ.225-637.р.2999-3724. 2)"Муснад"-и Аҳмад ҷ.1.саҳ.185.р.20-1608. 3)Саҳеҳи Муслим ҷ.2.саҳ.360. 4)"Мустадрак" ҷ.3.саҳ.163. р.4719. 5)"Сунан"-и Байҳақӣ ҷ.7.саҳ.63.р.13170. 6)"Нузул-ул-Қуръон"-и Абўнаим. 7)"Маърифат-ул-ҳадис"-и Ҳоким ҷ.1.саҳ.50. 8)"Таърих-ул-ислом"-и Заҳабӣ. 9)Тафсири Саълабӣ. 10)Тафсири Фахри Розӣ.11)Тафсири Табарӣ.12)Тафсири Байзовӣ. 13)Тафсири Олусӣ. 14)"Асбоб-ун-нузул"-и Воҳидӣ. 15)"Таърихи хулафо"-и Суютӣ. 16)Тафсири Кашшоф. 17)”Исоба”-и Ибни Ҳаҷар ҷ.4. саҳ.569.

 

 

في قوله تعالى: إنَّما أنتَ منذر و لكلِّ قومٍ هاد‘‘ قال النَّبيُ صلى الله عليه وآله وسلم: أنا المنذر و عليٌّ هادي بك يا عليّ يُهتدى المهتدون. الرعد (منذر وهاد من بني هاشم) الآية 7

Дар бораи ин оят " Ту фақат бимдиҳанда ҳастӣ ва барои ҳар қавм ҳидояткунандае ҳ аст " Паёмбари гиромии Ислом саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва саллам фармуданд: Ман бимдиҳанда ҳастам ва Алӣ ҳидояткунандааст. Эй Алӣ ба василаи ту ҳидоят мешаванд ҳидоятшавандагон".(дар баъзе ривоёт, мунзир ва ҳодӣ аз бани Ҳошим аст).

Ровиён: 1)Имом Алӣ. 2)Ибни Аббос. 3)Саъд ибни Маоз. 4)Ибни Масъуд. 5)Ҷобир. 6)Бурайда. 7)Абўҳурайра. 8)Абўфарва. 9)Яъло ибни Марра. 10)Абўбарза.

 Китобҳо: 1)"Муснад”-и ҷ.1.саҳ.126.р.1041. 2)”Мўъҷам-ул-авсат”-и Табаронӣ ҷ.2.саҳ.94. р. 1361.ҷ.5.саҳ.153.ҷ.7.с.379.р.7780. 3)”Мўъҷам-ус-сағир” ҷ.2.саҳ.38.р.739.ҷ.7.саҳ.41. 4)”Мустадрак"-и Ҳоким ҷ.3.саҳ.140.   р.4646. 5)"Талхис"-и Заҳабӣ ҷ.3.саҳ.140. 6)"Аҳодис-ул-мухтора”-и Муқаддасӣ ҷ.2.саҳ.286.р.668-669.ҷ.10.саҳ.159.р.158. 7)Тафсир"-и Табарӣ. 8)" Тафсир ”-и Ҳибрӣ . 9) ”Тафсир"-и Фахри Розӣ. 10)"Тафсир"-и Шавконӣ. 11)"Тафсир"-и Саълабӣ. 12)"Тафсир"-и Олўси. 13)Тафсири “Баҳр-ул-муҳит”. 14)"Шавоҳид-ут-танзил"-и Ҳасконӣ. 15)"Маҷмаъ-уз-завоид" ҷ.7.саҳ.41. 16)”Фатҳ-ул-борӣ”-и Ибни Ҳаҷар ҷ.8.саҳ.285-376. 17)Таърихи Ибни Асокир ҷ.42.саҳ.359-360 бо панҷ санад. 18)"Дурр-ул-мансур"-и Суютӣ. 19)"Фусул-ул-муҳимма"-и Ибни Саббоғ. 20)"Мақтал-ул-Ҳусайн"-и Хоразмӣ. 21)"Маваддат-ул-қурбо"-и Алии Ҳамадонӣ. Ҳоким, Зиёи Муқаддасӣ Ибни Ҳаҷар ва Ҳайсамӣ санади ин ҳадисро саҳеҳ гуфтаанд.

 

قوله تعالى ‘‘ وَقِفوهم إنَّهم مسؤلون‘‘ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عن ولاية عليِّ إبن أبيطالب. الصافّات 24

Дар бораи ин оят " Онҳоро нигаҳ доред, ки бояд бозпурсӣ шаванд " Паёмбари гиромии Ислом саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва саллам фармуданд: "Аз вилояти Алӣ ибни Абутолиб дар о х и рат савол мешаванд, ки бар он буданд ё на".

  Ровиён: 1)Ибни Аббос. 2)Абўсаид Худрӣ. 3)М уҷ оҳид.

  Китобҳо: 1)" Мо назала минал қуръон фи Алӣ ”-и Абўнаим. 2)” Тафсир ”-и Ҳ ибрӣ. 3)” Тафсир ”-и Мовардӣ ҷ.3.саҳ.409. 4)”Маноқиб"-и Хоразмӣ. 5)"Тазкира"-и Ибни Ҷавзӣ. 6)"Савоиқ-ул-муҳриқа"-и Ибни Ҳаҷар ҷ.2.саҳ.437. 7)"Шавоҳид-ут-танзил"-и Ҳасконӣ ҷ.2.саҳ.160. 8)"Ал-Фирдавс"-и Дайламӣ. 9)"Тафсир"-и Олусӣ. 10)“Мизон-ул-эътидол”-и Заҳабӣ ҷ .4. саҳ.145.р. 5808.

 

قال عليٌّ في قوله تعالى "فاسئَلُوا أهل الذِّكر إن كنتم لا تعلمون‘‘ و الله إنّا لنحن أهل الذِّكر نحن أهل العلم و نحن معدن التَّأويل و التَّنزيل و لقد سمعتُ رسول الله صلّى الله عليه و آله يقولُ: أنا مدينة العلم و عليٌّ بابها فمن أراد العلم فلْيأتها من بابها.

Имом Алӣ дар бораи ин оят " Агар намедонед аз аҳли зикр бипурсед " фармуданд: " Ба Худо савганд ба дурустӣ аҳли зикр мо ҳастем. Мо аҳли илм ва маъдани таъвил ва танзил ҳастем. Ба дурустӣ ман аз Паёмбари гиромии Ислом саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва саллам шунидам, ки мефармуданд: Ман шаҳри илм ҳастам ва Алӣ дарвозааш аст. Пас ҳар кӣ илм мехоҳад бояд аз тариқи дарвозааш (Алӣ) биёяд".

  Ровиён: 1)Имом Алӣ. 2)Ибни Аббос. 3) Имом Боқир . 4)Ҷобир. 5)Анас.

Китобҳо: 1)"Тафсир"-и Табарӣ. 2)"Тафсир"-и Саълабӣ. 3)"Тафсир"-и Қу р тубӣ. 4)"Тафсир"-и Қаттон. 5)"Тафсир"-и Олус ӣ . 6)"Шавоҳид-ут-танзил"-и Ҳасконӣ ҷ. 1.саҳ.334. 7)"Маноқиб"-и Ибни Мағозалӣ. 8)"Нафаҳот-ул-лоҳут"-и Карахӣ.

لمّا نزلتْ ‘‘ قل لا أسألُكم عليه أجراً إلاَّ المودَّةَ في القربى‘‘ قالوا: يا رسول الله من هؤُلاء الَّذينَ أمَرَ اللهُ بمودَّتهم ؟ قال: عليٌّ و فاطمة و ولدهما. شوري 23

Вақте ки ояти 23-и сураи Шўро нозил шуд "Бигў, (э й Паёмбар ба ин мардум) ки ман аз шумо аҷр ва музди рисолат намехоҳам магар дўстии А ҳли Б айтам (музде, ки аз шумо мехоҳам дўст доштани А ҳли Б айтам аст)", аз Паёмбари гиромии Ислом саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва саллам пурсиданд, ки эй Рас у ли Худо ин касоне, ки Худованд дўст доштани онҳоро бар мо фарз гардонида аст, ч ӣ касоне ҳастанд? Паёмбари гиромии Ислом саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва саллам фармуданд: Онҳо Аливу Фотима ва фарзандонашон ҳастанд". Шўро 23.

  Ровиён: 1)Имом Алӣ. 2)Имом Ҳусайн. 3)Имом Ҳасан. 4)Ибни Аббос. 5)Абўимомаи Боҳилӣ.

  Китобҳо: 1)"Фазоил-ус-саҳоба”-и Аҳмад ҷ.2.саҳ.669.р.1141. 2)”Мўъҷам-ул-кабир” ҷ.3.саҳ.47.р.2641.ҷ.11.саҳ.444.р.12259. 3)”Мўъҷам-ул-авсат" ҷ.2.саҳ.336.р.2155.ҷ.8.саҳ.224.р.8469 4)”Зуррият-ут-тоҳира”-и Дўлобӣ ҷ.2.саҳ.74.р.121. 5)”Мустадрак" ҷ.3.саҳ.172-188.р.4802. 6)"Ҳилят-ул-авлиё". 7)"Тафсир"-и Табарӣ. 8)"Тафсир"-и Абўҳотам. 9)"Ҷомеъ-ул-усул"-и Ибни Асир. 10)"Тафсир"-и Фахри Розӣ. 11)"Маҷмаъ-уз-завоид" ҷ.7.саҳ.103-168. 12)"Тафсир"-и Байзовӣ. 13)"Тафсир"-и Шавконӣ. 14)"Дурр-ул-мансур". 15)"Тафсир"-и Хозин. 16)Тафсири "Баҳр-ул-муҳит".

 

قرأ رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم هذه الآية (في بيوتٍ أذن الله أن ترفع و يذكر فيها اسمه) فقام إليه رجل فقال: أيّ بيوت هذه يا رسول الله؟ قال: بيوت الأنبياء. فقام إليه أبوبكر فقال: يا رسول الله هذا البيت منها؟ لِبيت عليّ و فاطمة قال: نعم من أفضلها.

Расули гиромии Ислом саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва саллам ин оя т ро тиловат фармуданд, ки мефармояд: “Дар хонаҳое, Худованд иҷоза фармуд, баланд мартаба ва рафеъ шаванд ва дар онҳо ному ёди Худованд бурда шавад”. Шахсе бархест ва пурсид: Ин хонаҳо чи хонаҳое ҳастанд? Ҳазрат фармуданд: Хонаҳои паёмбарон. Сипас Абўбакр бархосту пурсид: Оё ин хона низ аз ҷумлаи он хонаҳо мебошад? Ишора кард ба хонаи Алӣ ва Фотима. Паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва саллам фармуданд: Оре, ин хона аз беҳтарини он хонаҳост”.

Ровиён: 1)Ибни Аббос. 2)Анас. 3)Бурайдаи Асламӣ.

Китобҳо : 1)Тафсири Саълабӣ. 2)Тафсири Олусӣ. 3)”Дур-ул-мансур”-и Суютӣ ҷ.6. саҳ.203. 4)”Шавоҳид-ут-танзил”-и Ҳасконӣ ҷ.1.саҳ.410. 5)”Мифтоҳ-ун-н а ҷоҳ”-и Бадахшӣ саҳ.12. 6)”Авориф ал-маориф”-и Абўҳафси Бағдодӣ саҳ.261.

 

" أطيعوا الله و أطيعوا الرَّسولَ و أُولو الأمرِ منكم"  إنَّ هذه الآية نزلت في عليّ إبن أبيطالب و أبنائه

Ояти " Аз Худо ва аз Паёмбар ва аз соҳибони амр итоат ва фармонбардорӣ кунед" дар бораи Алӣ ва фарзандонаш нозил шуда аст ".

  Ровиён: 1)Имом Алӣ. 2)Ибни Аббос. 3)Ҷобир. 4) Имом Содиқ .

  Китобҳо: 1)"Тафсир"-и Нишопурӣ. 2)"Тафсир"-и Фахри Розӣ. 3)Тафсири "Баҳр-ул-муҳит". 4)"Кашф-ул-ғумма"-и Х аркушӣ. 5)"Маноқиб"-и Ибни Мардувайҳ р.337-338. 6)"Шавоҳид-ут-танзил"-и Ҳасконӣ ҷ.1.саҳ.148.

قوله تعالى "يا أيُّها الَّذينَ آمنوا إتَّقوا اللهَ و كونوا مع الصّادقين" مع آل محمَّد صلّىالله عليه وآله.

Оят " Эй касоне, ки имон овардаед, аз Худо битарсед ва парҳезкор бошед ва ҳамроҳ бо ростг ў ён бошед"-ҳамроҳ бо А ҳли Б айти Паёмбари гиромии Ислом саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва саллам бошед".

  Ровиён: 1)Ибни Аббос. 2)Ҷобир. 3)Ибни Умар. 4)Имом Боқир.

  Китобҳо: 1)" Тафсир ”-и Ҳибрӣ . 2)”Нузули Қуръон"-и Абў н аим. 3)"Шавоҳид-ут-танзил"-и Ҳасконӣ ҷ.1.саҳ.341-345. 4)”Тафсир"-и Саълабӣ. 5)"Тафсир"-и Ол у с ӣ . 6)"Тафсир"-и Шавконӣ. 7)"Маноқиб"-и Хоразмӣ. 8)"Тазкират-ул-хавос". 9)Таърихи Ибни Асокир ҷ.42.саҳ.361. 10)"Таҳзиб-ул-камол” ҷ.5.саҳ.84. 11)”Дурр-ул-мансур".

 

في قوله تعالى" أم يحسدون النّاس على ما آتاهم الله مِن فضْلِه" نحن(أهل البيت) الَّذين يحسدوننا على ما آتانا اللهُ مِن فضله.

Дар бораи ин оят " Оё мардум ҳасад мебаранд ба он чи, ки Худованд аз фазлаш ба онҳо ( ба Аҳли Байт ) дода аст " Фармуд е д: Мо ( А ҳли Б айт) ҳаст е м он касоне, ки мардум бар мо ҳасад мебаранд ба хотири он чӣ, ки Худованд аз фазлаш ба мо додааст".

  Ровиён: 1 ) Ибни Аббос. 2) Имом Боқир.

  Китобҳо: 1)" Мўъҷ ам-ул-кабир”-и Табаронӣ ҷ .11.саҳ.146.р.11313. 2)”Шавоҳид-ут-танзил"-и Ҳасконӣ. 3)"Маҷмаъ-уз-завоид" ҷ.7.саҳ.6. 4)"Савоиқ-ул-муҳриқа"-и Ибни Ҳаҷар ҷ.2.саҳ.444. 5)"Маноқиб"-и Ибни Мағозалӣ. 6)" Дур-ул-мансур ”-и С у ютӣ ҷ .2.саҳ.173.

عن إبن عبّأس قال: كنّا عند النَّبيِّ صلّى الله عليه و آله إذ جاء أعرابي فقال: يا رسول الله سمعتُكَ تقول: "و إعتَصِموا بحبل الله جميعاً و لا تَفَرَّقوا" فما حبل الله الَّذي نعتصم به؟ فضرب النَّبيّ صلّى الله عليه و آله يده في يدِ غليٍّ و قال: تمسَّكوا بهذا هو حبل الله المتين.

Ибни Аббос мегўяд: Мо дар назди Паёмбари гиромии Ислом саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва саллам будем , ки а ъробие омад ва гуфт: Эй Рас у ли Худо, ман шунидам, ки шумо мефармуд ед "Ҳама бо ҳам ба ресмони и лоҳ ӣ чанг бизанед ва аз якдигар ҷудо нашавед" он ресмони и лоҳ ӣ ч и ст, ки ба он чанг биза нем ? Паёмбари гиромии Ислом саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва саллам дасташонро ба дасти Алӣ заданд ва фармуданд: Ба ин тамассук бикунед, ки ў (Алӣ) ресмони маҳками илоҳӣ аст".

Ровиён: 1)Ибни Аббос. 2) Имом Саҷ ҷод. 3) Имом Содиқ.

  Китобҳо: 1)"Тафсир"-и Саълабӣ. 2)"Тафсир"-и Олусӣ. 3)"Савоиқ-ул-муҳриқа"-и Ибни Ҳаҷар ҷ.2.саҳ.444. 4)"Асъоф-ур-роғибин"-и Ибни Саббон саҳ.109. 9)"Шовоҳид-ут-танзил"-и Ҳасконӣ ҷ.1.саҳ.30-177-180.

 

لمّا نزلتْ هذه الآية ‘‘ فإمّا نذهبنَّ بك فإنّا منهم منتقمون‘‘ قال رسول الله صلّى الله عليه و آله بعليِّ إبن أبيطالب بذلك أخبرني جبرئيل. زخرف 41

Вақте, ки ин оят нозил шуд " Ҳар гоҳ туро аз миёни онҳо бубарем ҳатман аз онҳо интиқом хоҳем гирифт " Паёмбари гиромии Ислом саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва саллам фармуданд: " Ба василаи Алӣ аз онҳо интиқом мегирад ва инро Ҷабраил ба ман хабар дод " .

  Ровиён: 1)Ибни Аббос. 2)Ҳузайфа. 3)Ҷобир. 4)Абў а свад.

  Китобҳо: 1)"Мо назала минал-Қуръон"-и Абў н аим. 2)"Тафсир"-и Нишо п урӣ. 3)"Шавоҳид-ут-танзил” ҷ.1.с.521.ҷ.2.с.216. 4)”Маноқиб”-и Ибни Мағозалӣ саҳ.274. 5)”Дурр-ул-мансур"-и Суютӣ. 6)"Маноқиб"-и Ибни Мардувайҳ. 7)"Ал-Фирдавс бимаъсур-ил-хитоб"-и Дайламӣ ҷ.3.саҳ.154.р.4417. 8)”Канз-ул-уммол” ҷ.2.с.501.р.4598.

 

الآية ‘‘ أفمن كانَ على بيِّنة من رَّبِّه و يتلوه شاهدٌ منه‘‘ إنَّ مَن كانَ على بَيِّنَة مِن رَّبِّه رسول الله صلّى اللهُ عليه و آله و الشّاهد عليُّ إبن أبيطالب خاصَّة. هود 17

Ояти " Оё он касе, ки далел ва бурҳони ошкоре аз сўи парвардигораш дорад ва аз паи ў шоҳид ва гувоҳе аз тарафи Худо мебошад "- Ба дурустӣ , он касе , ки далел ва бур ҳ он аз сўи Худованд дорад Паёмбари гиромии Ислом саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва саллам ҳастанд шоҳид танҳо Алӣ ибни Абутолиб аст " .

  Ровиён: 1)Имом Алӣ. 2)Абўзар. 3)Ибни Аббос. 4)Ҷобир. 5)Анас.

  Китобҳо: 1)"Тафсир"-и Табарӣ. 2)”Тафсир”-и Саълабӣ. 3)"Тафсир"-и Бағавӣ. 4)"Тафсир"-и Фахри Розӣ. 5)"Тафсир"-и Нишопурӣ. 6)"Тафсир"-и Қуртубӣ. 7)"Тафсир"-и Хозин. 8)"Тафсир"-и Олусӣ. 9)"Шавоҳид-ут-танзил" ҷ.1.с.359-360. 10)"Дурр-ул-мансур"-и Суютӣ. 11)" Назму дурар-ус-симтайн ”-и Зарандӣ саҳ.91. " 12)” Канз-ул-уммол ” ҷ.2.с.439. р.4440-4441.

 

الآية  "و إن تظاهرا عليه فإنَّ اللهَ مولاه و جبرئيل و صالحَ المؤمنين..." قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صالح المؤمنين هو عليُّ إبن أبيطالب.

Дар бораи ин оят " Агар шумо ду нафар бар зидди Паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва саллам барои озор додани ў иттифоқ бикунед (огоҳ бошед, ки) ба дуруст ӣ Худованд ёвари ўст ва ҳам Ҷабраил ва мўъминони солеҳ ва фариштагон пушти сари ҳам " Паёмбари гиромии Ислом саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва саллам фармуданд: "Мақсад аз мўъминони соле ҳ дар ин оят Алӣ ибни Абутолиб аст".

Ровиён: 1)Имом Алӣ. 2)Ибни Аббос. 3)Ҳузайфа. 4)Асмо. 5)Амр.

  Китобҳо: 1)"Тафсир"-и Саълабӣ. 2)"Тафсир"-и Қу р туб ӣ . 3)Тафсири Шавконӣ. 4)"Тафсир"-и Ол у с ӣ . 5)"Дурр-ул-мансур". 6)Таърихи Ибни Асокир ҷ.42.саҳ.361-362. 7)”Тазкират-ул-хавос". 8)"Тафсир"-и Ибни Касир. 9)”Шавоҳид-ут-танзил” ҷ2.саҳ.341-342-345-346. 10)”Фатҳ-ул-борӣ”-и Ибни Ҳаҷар ҷ.10.саҳ.353 бо панҷ санад. 11)“Канз-ул-уммол” ҷ.2.с.539.р.4675.

 

كان لعليٍّ أربع دراهم فأنفقها واحداً ليلاً وواحداً نهاراً و واحداً سِرّاً و واحداً علانيةً فنزلت في حقِّه قوله تعالى ‘‘ ألَّذينَ يُنْفِقون أموالهم باللَّيل و النَّهار سِرّاً وعلانيةً فلهم اجرهم عند ربِّهم و لا خوفٌ عليهم و لا هم يَحْزَنون". بقرة 274

Алӣ ибни Абутолиб чаҳор дирҳам дошт, ки якеро шаб, якеро рўз, якеро пинҳонӣ ва якеро ошкор инфоқ кард ва садақа дод ва дар бораи ў ин оят нозил шуд "Касоне, к и доро ӣ ва амволи худро шаб ва рўз, пинҳон ва ошкор инфоқ мекунанд ва мебахшанд, аҷр ва музди онҳо дар назди парвардигорашон аст ва онҳо на тарсе доранд ва на ғамгин мешаванд " .

Китобҳо: 1)"Мо н а з а ла минал Қуръон"-и Абў н аим. 2)"Асбоб-ун-нузул"-и Воҳид ӣ . 3)"Тафсир"-и Саълабӣ. 4)"Тафсир"-и Бағавӣ. 5)"Тафсир"-и Фахри Розӣ. 6)"Тафсир"-и Қуртубӣ. 7)"Тафсир"-и Кашшоф. 8)"Тафсир"-и Шавконӣ. 9)"Дурр-ул-мансур". 10)"Тафсир"-и Хозин. 11)"Усд-ул-ғоба".

قال عليُّ إبن أبيطالب: إنَّ في كتاب الله لآية ما عمِلَ بِها أَحَدٌ قبْلي ولا يَعْمَل بها أَحَدٌ بعدي كان عندي ديناراً فبعتُه بعشرة دراهم فناجَيْتُ النَّبيّ صلّى اللهُ عليه وآله قدَّمْتُ بينَ يدي نجواي درهماً ثمَّ نسختْ فلم يَعمل بها أحَدٌ "الآية" يا أيُّها الَّذينَ آمنوا إذا ناجيْتم الرَّسولَ فَقَدِّموا بين يدي نجواكم صدقةً. المجادلة 12.

Алӣ ибни Абутолиб мефармояд: "Ба дурустӣ, ки дар китоби Худо ояте ҳаст, ки пеш аз ман ба он оят касе амал накард ва баъд аз ман низ касе ба он амал накард. Ман як динор доштам ва онро ба даҳ дирҳам фурухтам ва бо Паёмбари гиромии Ислом саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва саллам наҷво кардам ва пеш аз ҳар наҷвоям як дирҳам садақа мекардам. С ипас он оят насх шуд ва ҳеҷ кас ба он ғайр аз ман амал накард. Ва он оят ин аст "Эй касоне, ки имон овардаед! Ҳар гоҳ, ки мехоҳед бо Паёмбар наҷво (сухани дар гўшӣ) бикунед, пеш аз он садақа бидиҳед".

  Ровиён: 1)Имом Алӣ бо 4-санад. 2)Ибни Аббос. 3)Ҷобир. 4)Абўаюб.

  Китобҳо: 1)"Саҳеҳи Ибни Ҳаббон ҷ.15.саҳ.391,р.6942. 2)”Саҳеҳи Тирмизӣ ҷ.5.саҳ.406. 3)”Мусаннаф”-и Ибни Абўшайба ҷ.6.саҳ.373, р.32126. 4)”Хасоис"-и Насоӣ р.152. 5)”Муснад"-и Баззор р.60. 6)”Мустадрак"-и Ҳоким ҷ. 2.саҳ.524. р. 3794. 7)"Риёз-ун-назра"-и Табарӣ ҷ. 3.саҳ.200. 8)"Тафсир"-и Саълабӣ. 9)"Асбоб-ун-нузул"-и Воҳиди. 10)"Шавоҳид-ут-танзил"-и Ҳасконӣ ҷ. 2.саҳ.239. 11)"Тафсир"-и Табарӣ. 12)"Комил"-и Ибни Адӣ ҷ. 5.саҳ.204. 13)"Муснад"-и Абўяъло ҷ.1.саҳ.322. 14)"Тафсир"-и Фахри Розӣ. 15)Тафосири Қуртубӣ, Олусӣ, Шавконӣ, Ибни Касир, Бағавӣ, Байзовӣ, Хозин, ва дигарҳо.

 

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: دَعَوْتُ اللهَ لَكَ يا عليُّ فقلْتُ اللّهمَّ أثْبِتْ له مودَّة في صدور المؤمنين اللّهمَّ إجعل له عندكَ عهداً و إجعل له عندكَ وُدّاً فأنزل اللهُ عزَّ وجلَّ هذه الآية ‘‘ إنَّ الَّذينَ آمنوا و عَمِلوا الصّالحات سيَجْعَلُ لهم الرَّحمان وُدّاُ.

Паёмбари гиромии Ислом саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва саллам фармуданд:

"А з Худо хостам барои ту эй Алӣ ва гуфтам: Худоё муҳаббаташро дар қалби мў ъминон устувор фармо, Худоё аз барои Алӣ дар назди худат аҳде қарор бидеҳ ва барои ў дар назди худат муҳаббате қарор бидеҳ. Худованд ин оятро нозил фармуд "Касоне, ки имон оварданд ва амалҳои шоиста анҷом доданд Худованд барои онон дар дилҳои (мўъминон) муҳаббате қарор медиҳад". Марям 97.

  Ровиён: 1)Имом Алӣ. 2)Ибни Аббос. 3)Муҳаммади Ҳанафия. 4)Ҷобир. 5)Абўсаид Худрӣ. 6)Барроъ ибни Озиб. 7)Абўрофеъ.

Китобҳо: 1)"Мўъҷам-ул-кабир” ҷ.12.саҳ.122.р.12655. 2)”Мўъҷам-ул-авсат”-и Табаронӣ ҷ .5.саҳ.348. р. 5516. 3)”Маҷмаъ-уз-завоид"-и Ҳайсамӣ ҷ.9.саҳ.125. 4)"Тафсир"-и Саълабӣ. 5)"Тафсир"-и Кашшоф. 6)"Тафсир"-и Қуртубӣ. 7)"Тафсир"-и Олусӣ. 8)"Тафсир"-и Нишопурӣ. 9)"Тафсир"-и Шавконӣ. 10)Тафсири "Фатҳ-ул-баён".

سئل عن قوله تعالى ‘‘و ألَّذي جاء بالصِّدق و صَدََّقَ به أُولئِك هم المتَّقون‘‘ قال جاء بالصِّدْق رسول الله صلّى الله عليه و آله و صَدَّقَ به عليّ إبن إبيطالب. الزمر.

  Дар бораи ин оят "Ва он касе, ки ваъдаи ростин овард ва он касе, ки ўро тасдиқ кард, дар ҳақиқат онҳо аҳли тақво ҳастанд" савол шуд, ҳазрат фармуданд: Он касе, ки ваъдаи сидқ ва рост овард Расули Худо (саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва саллам) ва он касе, ки ўро тасдиқ кард Алӣ ибни Абутолиб аст". Зумар 33.

  Ровиён: 1)Имом Алӣ. 2)Ибни Аббос. 3)Абўҳурайра. 4)Имом Боқир.

  Китобҳо: 1)Таърихи Ибни Асокир ҷ.42.саҳ.359-360. 2)"Маноқиб"-и Ибни Мағозалӣ. 3)"Тафсир"-и Қуртубӣ. 4)"Тафсир"-и Олусӣ. 5)"Дурр-ул-мансур"-и Суютӣ. 6)"Шавоҳид-ут-танзил"-и Ҳасконӣ ҷ.2.саҳ.178-180-181.

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا عليُّ إنَّ الله أمَرَني أن أدنيك أعلمك لِتَعي و أنزلت هذه اللآية ‘‘ تَعِيَها أُذُن الواعيَة‘‘ قال: و أنتَ (يا عليّ) أُذن واهيَة لِعِلْمي. الحاقة .

Паёмбари гиромии Ислом саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва саллам фармуданд:

"Эй Алӣ, ба дурустӣ Худованди мутаол бар ман дастур дода ва амр кардааст, ки туро ба худам наздик кунам ва ба ту ёд бидиҳам то аз илм пур шавӣ, ин оят нозил шуд "Гўшҳои шунаво онро дарёбанд ва нигаҳ доранд" Паёмбари гиромии Ислом саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва саллам фармуданд: "Ту ҳастӣ (эй Алӣ) ин гўши шунаво аз барои илми ман". А л-Ҳоқ қ а ҳ 12.

لمّأ نزلتْ‘‘تعيَها أُذن الواعية‘‘قال النَّبيُّ صلّىالله عليه و آله:سألْتُ رَبِّي أن يجعلها أُذن عليٍّ.

  Вақте, ки ин оят " Гўшҳои шунаво онро дарёбад ва нигаҳдорӣ кунад " нозил шуд, Паёмбари гиромии Ислом саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва саллам фармуданд:

" Аз Худованд хостам, ки он гўшро гўши Алӣ қарор диҳад " .

  Ровиён: 1"Имом Алӣ. 2)Ибни Аббос. 3)Ҷобир. 4)Абўрофеъ. 5)Анас. 6)Бурайдаи Асламӣ. 7)Асбағ ибни Набота. 8)Макҳул.

  Китобҳо: 1)"Тафсир"-и Табарӣ. 2)"Ҳилят-ул-авлиё" ҷ.1.саҳ.67. 3)"Муснад"-и Баззор. 4)"Тафсир"-и Ибни Абўҳотам. 5)"Тафсир"-и Абў м унзир. 6)"Тафсир"-и Кашшоф. 7)"Асбоб-ун-нузул"-и Воҳидӣ. 8)"Шавоҳид-ут-танзил" ҷ.2.саҳ.363. 9)"Маҷмаъ-уз-завоид" ҷ.1.саҳ.131. 10)"Тафсир"-и Розӣ. 11)"Тафсир"-и Қуртубӣ. 12)"Тафсир"-и Олус ӣ . 13)"Дурр-ул-мансур". 15) Таърихи Ибни Асокир ҷ42.с351.

 

عن إبن عبّاس قال: نزلتْ في عليٍّ ثلاث مائة آية.

Ибни Аббос мегўяд: " Сесад ояти Қуръон дар бораи Алӣ нозил шудааст".

  Китобҳо: 1)Таърихи Ибни Асокир ҷ. 42.саҳ.364. 2)"Савоиқ-ул-муҳриқа” ҷ.2.саҳ.373. 3)"Таърихи Бағдод” ҷ.7.саҳ.122. 4)"Таърихи хулафо"-и Суютӣ. 5)"Маноқиб”-и Ибни Мардувайҳ р.300.

 

عن ابن عباس قال: ما نزل من كتاب الله في أحد ما نزل في علي.

Ибни Аббос мегўяд: “ Нозил нашудааст оёт дар Қуръон дар бораи ҳеҷ касе ба монанди ончи, ки дар бораи Алӣ нозил шудааст”.

Китобҳо : 1) ”Таърихи Ибни Асокир ҷ.42. саҳ. 239. 2)Мухтасари Таърихи Ибни Асокир ҷ.18. саҳ. 11. 3)”Савоиқ-ул-муҳриқа”-и Ибни Ҳаҷар ҷ.2.саҳ.373. 4)”Таърихи хулафо”-и Суютӣ. 5)”Маноқиб”-и Ибни Мардувайҳ р.299.

 

قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أنزل الله آيةً فيها يا أيُّها الَّذينَ آمنوا إلاَّ و عليٌّ رأسُها و أميرُها.

Паёмбари гиромии Ислом саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва саллам фа р муданд: "Ҳеҷ ояте Худованд фуруд нафиристодааст, ки дар он "Эй касоне, ки имон овардаед" бошад магар ин ки Алӣ аввали онҳо ва амири онҳост".

  Ровиён: 1)Ибни Аббос.2)Ҳузайфа ибни Ямон.

  Китобҳо: 1)"Ҳилят-ул-авлиё"-и Абў н аим ҷ.3.саҳ.64. 2)"Риёз-ун-назра"-и Табарӣ. 3)"Захоир"-и Табарӣ. 4)"Маҷмаъ-уз-завоид" ҷ.9.саҳ.112. 5)"Шавоҳид-ут-танзил”-и Ҳасконӣ ҷ.1.саҳ.63. 6)”Файз-ул-қадир”-и Муновӣ ҷ.3.саҳ.46. 15)”Маноқиб”-и Ибни Мардувайҳ р.303-304.

 

عن إبن عبّاس قال: ليْس آيةٌ في كتاب الله عزَّ و جلَّ‘‘يا أيُّها الَّذينَ آمنوا‘‘ إلاَّ عليٌّ أوَّلُها و أَميرُها و شريفُها و لقد عاتب الله أصحاب النَّبيّ في القرآن و ما ذكر عليّاً إلاَّ بخيرٍ.

Ибни Аббос мегўяд:

"Дар китоби Худо ояте нест, ки дар он "Эй касоне, ки имон овардаед" бошад магар ин ки Алӣ аввали он ва амиру шарифи онҳост ва ба дурустӣ, ки Худованд сарзаниш ва маломат кардааст дар Қуръон асҳоби Паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва саллам -ро, вале аз Алӣ фақат ба некӣ ёд кардааст".

 Китобҳо: 1)"Мўъҷам-ул-кабир"-и Табаронӣ ҷ.11.саҳ.246.р.11687. 2)" Фазоил-ус-саҳоба ”-и Аҳмад ҷ.2.саҳ.654.р.1114. 3)”Риёз-ун-назра"-и Табарӣ ҷ.3.саҳ.20 7 . 4)Таърихи Ибни Асокир ҷ.42.саҳ.430. 5)"Шавоҳид-ут-танзил"-и Ҳасконӣ ҷ1.саҳ.49-64-70-74-82. 6)"Маҷмаъ-уз-завоид"-и Ҳайсамӣ ҷ.9.саҳ.112. 7)" Маноқиб ”-и Ибни Мардувайҳ р.305-307. 8)”Ал-Мухтор фи Маноқиби Ахёр"-и Шайбонӣ. 9) Мунтахаби "Канз-ул-уммол" ҷ.5.саҳ.38. 10)"Савоиқ-ул-муҳриқа"-и Ибни Ҳаҷар ҷ.2.саҳ.372.