Index Al Quran

Nomor Nama Surah Halaman Makkiyah/Madaniyah
1 Al-Fatehah 1 Makkiyah
2 Al-Baqarah 2 Madaniyah
3 Ali Imran 50 Madaniyah
4 An-Nisaa' 77 Madaniyah
5 Al-Maa`idah 106 Madaniyah
6 Al-An'aam 128 Makkiyah
7 Al-A'raaf 151 Makkiyah
8 Al-Anfaal 177 Madaniyah
9 At-Taubah 187 Madaniyah
10 Yunus 208 Makkiyah
11 Huud 221 Makkiyah
12 Yusuf 235 Makkiyah
13 Ar-Ra'd 249 Madaniyah
14 Ibrahim 255 Makkiyah
15 Al-Hijr 262 Makkiyah
16 An-Nahl 267 Makkiyah
17 Al-Isroo' 282 Makkiyah
18 Al-Kahfi 293 Makkiyah
19 Maryam 305 Makkiyah
20 Thaha 312 Makkiyah
21 Al-Anbiya' 322 Makkiyah
22 Al-Hajj 332 Madaniyah
23 Al-Mu'minuun 342 Makkiyah
24 An-Nuur 350 Madaniyah
25 Al-Furqaan 359 Makkiyah
26 Asy-Syu'aro' 367 Makkiyah
27 An-Naml 377 Makkiyah
28 Al-Qashash 385 Makkiyah
29 Al-Ankabuut 396 Makkiyah
30 Ar-Ruum 404 Makkiyah
31 Luqman 411 Makkiyah
32 As-Sajdah 415 Makkiyah
33 Al-Ahzaab 418 Madaniyah
34 Sabaa 428 Makkiyah
35 Al-Faathir 434 Makkiyah
36 Yaasiin 440 Makkiyah
37 Ash-Shaffaat 446 Makkiyah
38 Shaad 453 Makkiyah
39 Az-Zumar 458 Makkiyah
40 Ghaafir 467 Makkiyah
41 Fushshilat 477 Makkiyah
42 Asy-Syuuroo 483 Makkiyah
43 Az-Zukhruf 489 Makkiyah
44 Ad-Dukhoon 496 Makkiyah
45 Al-Jaatsiyah 499 Makkiyah
46 Al-Ahqaaf 502 Makkiyah
47 Muhammad 507 Madaniyah
48 Al-Fat-h 511 Madaniyah
49 Al-Hujuroot 515 Madaniyah
50 Qaaf 518 Makkiyah
51 Adz-Dzaariyaat 520 Makkiyah
52 Ath-Thuur 523 Makkiyah
53 An-Najm 526 Makkiyah
54 Al-Qamar 528 Makkiyah
55 Ar-Rahman 531 Madaniyah
56 Al-Waaqi'ah 534 Makkiyah
57 Al-Hadiid 537 Madaniyah
58 Al-Mujaadalah 542 Madaniyah
59 Al-Hasyr 545 Madaniyah
60 Al-Mumtahanah 549 Madaniyah
61 Ash-Shaf 551 Madaniyah
62 Al-Jumu'ah 553 Madaniyah
63 Al-Munaafiquun 554 Madaniyah
64 At-Taghaabun 556 Madaniyah
65 Ath-Thalaaq 558 Madaniyah
66 At-Tahriim 560 Madaniyah
67 Al-Mulk 562 Makkiyah
68 Al-Qalam 564 Makkiyah
69 Al-Haaqqah 566 Makkiyah
70 Al-Ma'aarij 568 Makkiyah
71 Nuuh 570 Makkiyah
72 Al-Jin 572 Makkiyah
73 Al-Muzzammil 574 Makkiyah
74 Al-Muddatstsir 575 Makkiyah
75 Al-Qiyaamah 577 Makkiyah
76 Al-Insaan 578 Madaniyah
77 Al-Muraasalaat 580 Makkiyah
78 An-Naba' 582 Makkiyah
79 An-Naazi'aat 583 Makkiyah
80 'Abasa 585 Makkiyah
81 At-Takwiir 586 Makkiyah
82 Al-Infithaar 587 Makkiyah
83 Al-Muthaffifiin 587 Makkiyah
84 Al-Insyiqaaq 589 Makkiyah
85 Al-Buruuj 590 Makkiyah
86 Ath-Thaariq 591 Makkiyah
87 Al-A'laa 591 Makkiyah
88 Al-Ghaasyiyah 592 Makkiyah
89 Al-Fajr 593 Makkiyah
90 Al-Balad 594 Makkiyah
91 Asy-Syams 595 Makkiyah
92 Al-Lail 595 Makkiyah
93 Adh-Dhuhaa 596 Makkiyah
94 Al-'Ashr 596 Makkiyah
95 At-Tiyn 597 Makkiyah
96 Al-'Alaq 597 Makkiyah
97 Al-Qadr 598 Makkiyah
98 Al-Bayyinah 598 Madaniyah
99 Al-Zalzalah 599 Madaniyah
100 Al-'Aadiyaat 599 Makkiyah
101 Al-Qaari'ah 600 Makkiyah
102 At-Takatsur 600 Makkiyah
103 Al-Ashr 601 Makkiyah
104 Al-Humazah 601 Makkiyah
105 Al-Fiyl 601 Makkiyah
106 Quraisy 602 Makkiyah
107 Al-Maa'uun 602 Makkiyah
108 Al-Kautsar 602 Makkiyah
109 Al-Kaafiruun 603 Makkiyah
110 An-Nashr 603 Madaniyah
111 Al-Masad 603 Makkiyah
112 Al-Ikhlaash 604 Makkiyah
113 Al-Falaq 604 Makkiyah
114 An-Naas 604 Makkiyah