فهرست

پيشگفتار

مطلع

ستاره‏اى در افق بغداد

نام آسمانى

نجاشى

از تبار اسماعيل

خاندان ابوالسمال

عبدالله نجاشى

عبدالله در محضر امام صادق‏عليه السلام

آشنايى با زبان وحى

مكتب بغداد

مدرسه اهل‏بيت‏عليهم السلام

با بزرگان

در محضر مفيد

در محضر سيدمرتضى

ستارگان كم سو

تشيع در عصر نجاشى

فاطمى‏ها

آل بويه

حاكمان

عقيده آل بويه

آواى سبز

فرمان لعن

سوگوارى

شادمانى

ناله‏هاى مظلوم

حى‏على خيرالعمل

محمد و على خيرالبشر

معاصران

شيخ طوسى

ابن غضائرى

ديگر سبزقامتان

جايگاه نجاشى

رجال نجاشى

زمان تاليف

هدف از نگارش

شيوه و موضوع

آثار ديگر

روايتگران

بخش ششم: جلوه‏هايى از زندگى

عشق به اهل‏بيت‏عليهم السلام

اهتمام به وقت

كوفه در يك نگاه

با نجاشى در كوفه

روح تعبد

زيارت ابرار

سبك نجاشى

بخش هفتم: از شعاع نوريان

از زبان معاصران

سخنان سبز

حديث فراق

كتاب نامه

فهرست مصادر و مآخذ