فهرست

سخن ناشر

مراحل تنظيم كتاب

تذكر چند نكته درباره فصل هفتم كتاب

انسان و آزادى

آزادى و طبع طغيانگر انسان

چه كسى آزادى را محدود مى‏كند؟

«آزادى‏» در جهان‏بينى الهى و مادى

آزادى عقيده

آزادى عقيده و جهاد ابتدايى

قرآن و آزادى انديشه

آزادى در بيت عتيق

آزادى و حيات انسانى

بردگى روح انسان براى غرايز

بردگى و برده‏دارى شيطان

«برده‏دارى مدرن‏» در قرن اخير

عبوديت و آزادى

ضرورت نظم و قانون در جامعه

قانون الهى يا قانون بشرى؟

نبوت و قانون الهى

بيان محقق طوسى(ره) نسبت‏به برهان بوعلى(ره)

«وجوب از خدا» نه «وجوب بر خدا»

سعادت انسان و عدم كفايت عقل

كمال دين و خاتميت اسلام

ابعاد اجتماعى اسلام در انظار مختلف

فصل دوم: حكومت اسلامى و اهداف آن

قانون و حكومت

حكومت اسلامى

آتش‏بس يك جانبه!

آينده جهان از نظر اسلام

نقش مردم در حكومت اسلامى

مردم در جامعه الحادى

جامعه الهى و مردم خدامدار

جايگاه «اكثريت‏» در نظام اسلامى

نظام دموكراسى غرب

«حاكم اسلامى‏» كيست؟

مرحله اول:

مرحله دوم:

مرحله سوم:

حاكم اسلامى و ضرورت عصمت

فلسفه و اهداف حكومت اسلامى

نورانى گشتن، هدف عالى حكومت

هدف متوسط حكومت اسلامى

خلافت و حكومت داود(ع)

اوصاف مدينه فاضله

ا- رشد فرهنگى

ب- رشد اقتصادى

ج- فرايند صحيح صنعتى

د- رشد حقوقى داخلى و بين‏المللى

اهداف حكومت اسلامى در دعاى ابراهيم(ع)

فصل سوم: ضرورت ولايت فقيه

مقدمه

«ولايت‏» چيست؟

ولايت تكوينى، ولايت‏بر تشريع، ولايت تشريعى

ولايت‏بر محجوران; ولايت‏بر جامعه خردمندان

ولايت «بالذات‏» و «بالعرض‏»

«فقيه‏» كيست؟

ويژگى‏هاى فقيه جامع‏الشرايط

1- اجتهاد مطلق

2- عدالت مطلق

3- قدرت مديريت و استعداد رهبرى

ولايت فقيه; علم كلام، علم فقه

كلامى بودن «ولايت فقيه‏»

فقهى بودن «امامت‏» در نزد اهل سنت

كلامى بودن «امامت‏» در مذهب شيعه

اصل «عدم ولايت‏»

دليل‏هاى سه‏گانه بر ولايت فقيه

1- دليل عقلى محض بر ولايت فقيه

چند نكته پيرامون دليل عقلى

ترس دشمنان از ولايت فقيه

توطئه انحلال مجلس خبرگان

2- دليل مركب از عقل و نقل

دليل تلفيقى بر ولايت فقيه

احكام سياسى - اجتماعى اسلام

3- دليل نقلى محض بر ولايت فقيه

خطوط كلى مستفاد از روايات

فصل چهارم: «ولايت فقيه‏» يا «وكالت فقيه‏»؟

مقدمه

تفاوت «ولايت‏» با «وكالت‏»

حكومت ولايتى; حكومت وكالتى

دلايل ولايتى بودن حاكميت فقيه

1- تداوم امامت

2- جامعيت دين

3- احكام اختصاصى امامت و ولايت

4- عصاره دلايل نقلى

امامت، عهد الهى است

5- همسانى ولايت‏با «افتاء» و «قضاء»

6- «رهبرى‏» در قانون اساسى

مجلس خبرگان و «انتصاب‏» و «انعزال‏» فقيه

فصل پنجم: وظايف و اختيارات ولى فقيه

استمرار قانون و حكومت

ولايت «فقاهت‏» در عصر غيبت

عقل و نقل، دو منبع دين

موضوعات جديد و استمرار اجتهاد

استمرار ولايت و خاتميت اسلام

وظايف و شؤون حاكم اسلامى

1- وظيفه حفاظت

2- وظيفه افتاء

3- وظيفه قضاء

4- وظيفه ولاء

تزاحم احكام در مقام اجراء

اختيارات يا مسؤوليت‏هاى مطلقه فقيه

سه نكته درباره «ولايت مطلقه‏»

قوانين اسلامى، مقررات اسلامى

حكومت، وظيفه است نه امتياز

حاكم، قانون خداست نه شخص فقيه

فصل ششم: امام خمينى (رض); ولايت فقيه، عزت مردم

بخش اول: امام خمينى (رض)، وارث خلافت انبياء (ع)

سفرهاى چهارگانه

سير «نظرى‏» و سير «بصرى‏» امام(رض)

امام خمينى(رض)، «مهندس معمارِ» اسلام

امام خمينى(رض)، از عرفان تا تولى دين

حكومت، «خلافت الله‏» يا «عفطه عنز»

امام خمينى(رض)، جامع شريعت و طريقت و حقيقت

ارتباط خاص امام خمينى(رض) با خداوند

دهه غيب و دهه شهود امام(رض)

بخش دوم: امام خمينى (رض) و ولايت فقيه

علم فقه و تطور تاريخى آن

تطور و تكامل ولايت فقيه

امام خمينى(رض) و اوج تكامل ولايت فقيه

امام خمينى(رض)، از ديدگاه كلام به فقه نگريست

امام خمينى(رض) و فقه جواهرى

دو تذكر:

ولايت فقيه و رابطه «امام و امت‏»

تحصيلى بودن شرايط ولايت فقيه

محرك قيادى و محرك سياقى

بخش سوم: امام خمينى (رض) و عزت مردم

از زمين جاهليت تا آسمان مدنيت

قيام 15 خرداد و اركان آن

چهار ركن اساسى قيام 15 خرداد

تاثير نهضت عاشورا بر نهضت امام خمينى(رض)

عناصر محورى نهضت امام خمينى(رض)

يكم: هدف و اهتمام امام خمينى(رض)

دوم: دورى امام خمينى(رض) از دنياگرايى

سوم: خلوص نهضت و ياوران امام خمينى(رض)

چهارم: امام خمينى(رض)، عقل برتر زمانه

پنجم: مردمى بودن نهضت امام خمينى(رض)

بخش چهارم: تداوم راه امام خمينى

نعمت‏حكومت اسلامى

سه مقطع تاريخ ايران

حركت در خط امام خمينى(رض)

دشوارى راه امام(رض)

حق متقابل رهبرى و مردم

دو شرط نظام اسلامى

علل سقوط حكومت از ديدگاه اميرالمؤمنين(ع)

ضرورت حضور و بيدارى مردم

توطئه دشمن و لزوم هوشيارى

ضرورت اتحاد ملت

رابطه امام و امت، و تحقق وحدت

فصل هفتم: پرسش و پاسخ; نقد و جواب

سخن نخست

بخش اول: حكومت دينى، حكومت اسلامى

بخش دوم: ضرورت ولايت فقيه و جايگاه علمى آن

بخش سوم: نصب، ولايت، انتخاب

بخش چهارم: مجلس خبرگان

بخش پنجم: ولايت مطلقه و اختيارات رهبر

بخش هفتم: قانون اساسى; جامعه مدنى، دموكراسى