فهرست

داستان ذو القرنين در قرآن به چه صورت مطرح شده است؟

روش عمومى طرح داستان‏ها در قرآن

توضيح آيات قرآن

سفر به مغرب

سفر به مشرق

برگشت از مشرق و سفر به طرف كوه‏هاى ياجوج و ماجوج

ساختن سد

نام ذو القرنين

توانايى‏هاى ذو القرنين

دين ذو القرنين

مقام و حكومت دينى ذو القرنين

يك سؤال و پاسخ آن

مسافرت‏هاى ذو القرنين

مسافرت به مغرب

يك پرسش و پاسخ آن

سفر به كوه‏هاى ياجوج و ماجوج

پيشنهاد و درخواست‏ساختن سد

سدسازى

نكات جالب و پندآموز

بحث‏هاى تاريخى

سد ذو القرنين و ياجوج و ماجوج از نظر تاريخ

اقوامى شبيه ياجوج و ماجوج در تاريخ

نتيجه‏گيرى

ذو القرنين و سد ياجوج و ماجوج از نظر مفسرين و مورخين

ياجوج و ماجوج كيانند؟

آيا ياجوج و ماجوج دوباره حمله مى‏كنند؟

خاتمه

كتابنامه

فهرست مندرجات