فهرست

ارغنون 9 - 10

قصه‏گو: تاملاتى در آثار نيكلاى لسكوف

يادداشتى درباره زمان و روايت

استحاله‏هاى طرح داستان

جامعه‏شناسى و ادبيات: آموزش عاطفى فلوبر

استاندال: سياست‏بقا

شرايط اجتماعى و تاريخى ظهور رمان تاريخى

رمان نو

چند نكته عمده در آثار فاكنر

چندگانگى قرائت رمان: سازمان اجتماعى تفسير(1)

لوكاچ و جامعه‏شناسى ادبيات

رمان امروز

ادبيات بازپرورى - داستان پست مدرنيستى

آلتوسر و استدلالهاى «ايدئولوژيك‏» بر ضد واقعگرايى

رمان واقعگرا در اروپا

ويلكى كالينز و ديكنز

رمان به‏منزله پژوهش

مارسل پروست و نشانه‏ها

نكاتى درباره ادبيات كلاسيك روس

رؤيا و تخيل در ابلوموف