next page

fehrest page

back page

 آيا پيامبر با دخترانش زنا مى‏كند؟ نه هرگز! هزار بار نه!!!

 و آيا پيامبر شراب مينوشد؟ نه هرگز! هزار بار نه!!!

 ولى عهدين اين دو كار را به لوط پيغمبر(ع) نسبت مى‏دهند!

 (پيدايش باب19  آيه30):

 (و لوط از صوغر(صوغر اسم شهرى است كه پس از ويرانى شهر لوط او و دخترانش به آن جا پناهنده شدند (قاموس كتاب مقدس صفحه)570 .) بالا آمد و با دخترانش در كوه ساكن شد، زيرا ترسيد كه در صوغر بماند، پس با دو دخترش در غارى سكنى گزيد، دختر بزرگ به كوچك گفت: پدر ما پير شده و مردى بر روى زمين نيست كه به عادت اهل جهان، با ما در آميزد، بيا تا پدر خود را شراب بنوشانيم و با او همبسر شويم تا نسلى از پدر خود نگاه داريم، پس در همان شب پدر خود را شراب نوشانيدند و دختر بزرگ آمده با پدر خويش همبسر شد و او از خوابيدن و برخاستن دختر آگاه نشد.

 و روز ديگر بزرگ به كوچك گفت: من ديشب با پدرم هم‏خواب شدم، امشب نيز او را شراب بنوشانيم و تو با وى هم‏خواب شو تا نسلى از پدر خود نگاه داريم، آن شب نيز پدر خود را شراب نوشاندند و دختر كوچك با وى هم‏خواب شد و او از خوابيدن و برخاستن آگاه نشد پس هردو دختر لوط از پدر خويش آبستن شدند و آن دختر بزرگ پسر زائيده او را (موأب) نام گذارد و  او تا به امروز، پدر موابيان است.دختر كوچك نيز پسرى زائيد و او را (بنى عمّى) نام نهاد و او تا به حال پدر بنى عمّون است).

next page

fehrest page

back page