گفتار هفتم: قرائت هاى مختلف از دين

گفتار هفتم: قرائت هاى مختلف از دين

مؤلّف محورى و مفسّر محورى

محور; مؤلّف يا مفسّر؟

نقش پيش دانسته ها در تفسير

منشأ اختلاف در بين مؤلّف محوران