جابر شريفات  ايران - 07/08/1384
موضــوع :  
نظر و ديدگاه:
نظر بنده نسبت به اين دو پايگاه اين است كه خداوند شما را در دنيا وآخرت خير ونيكي دهد وضمنا شما را جزء محبين امام زمان قرار دهد
خدا قوت
با تشكر