فاطمه مجتهد زاده  مشهد - 03/03/1383
موضــوع : انتظار فرج 
نظر و ديدگاه:
خدا کند که بيايی ...
باز هم آدينه ای در انتظار !!
جمعه را منتظران خوب ميشنا سند ،جمعه جمع شيعيان و ناصران حق است ...
جمعه ، روز موعود است ...
جمعه ، وعده گاه وصال است ...
جمعه ، روز ذکر يا صاحب الزمان است ... و...جمعه ، هبوط بشر به ومحراب نياز است !!
الهی ، سرشک ديده هامان گواه نياز ها وسکينه قلبها مان استجابت دعاهاست ...
الهی ، در آدينه های انتظار ، در غروب تنها يی ها...
تو را به نماز عشق ، به نماز صد بار "اياک نعبد واياک نستعين " می خوانيم ...
الهی ، انتظار طولانی شد!! طال الانتظار...
و محراب عباد ت نياز مندان درجمعه ای ديگر وعده گاه وصال منتظران ....
الهی ، قرار ده مرا از ياران ا و ، و شتاب کن در فرج ا و ،
" و اجعلنی من انصاره "، " وعجل فرجه "...
طال الانتظار ، انتظار طولانی شد !!
و... نيايشهای ما ؛ همچنان در غروب آدينه ها ، ظهور سبز تو را برای قيام عدالت می طلبد...
" يا ابا صالح "... خدا کند که بيايی...