س.ق  زنجان - 28/11/1382
موضــوع : تشكر و سپاسگذاری فراوان 
نظر و ديدگاه:
اينجانب سهيل قرباني از سايت بسيار خوب شما و از زحمات شما برای اطلاع رساني ديني و آشنايي بيشتر با اسلام و اخلاق حسنه بسيار متشكرم.و نيز خواستار همكاری بيشتر شما در موارد ديني و شرعي و اخلاقي هستم.
با عرض خسته نباشيد
و تشكر فراوان