سيد ابراهيم هاشمى  تهران - 13/10/1382
موضــوع : تشکر 
نظر و ديدگاه:
از همه كسانى كه در راه اندازى اين سايت كوشش مى كنند من كمال تشكر را دارم اميدوارم كه خداوند تعالى در راه اندازى اين سايت به شما كمك كند و اجر شما با خدا باد