مجتمع مسكونى الزهرا (عليها السلام)

جهت استمرار بخشيدن به تلاش هاى خستگى ناپذيرجهت رفع مشكلات حوزه هاى علميه خصوصا مشكل مسكن كه يكى از مشكلات طلاب علوم دينيه مىباشد از اين رو دفتر مرجع عاليقدر حضرت آيت الله العظمى سيستانى (دام ظله) مبادرت به تأسيس مجتمع مسكونى الزهرا (عليها السلام) جهت رفع اين معضل نمود.
اين مجتمع در زمينى به مساحت 4000 متر مربع احداث مىشود كه با تكميل اين طرح 50 واحد مسكونى با تمام امكانات رفاهى ضرورى به متقاضيان اعطاء خواهد شد.

آدرس: ايران ـ قم ـ يزدان شهر ـ شهرك 15 خرداد
تلفن : 2938553 251 0098
7728638 251 0098