مركز پژوهشهاى عقائدى

هميشه مرجعيت دينى در زمان غيبت كبرى رهبرى وپشتيبانى مذهب تشيع را به عهده داشته و از آنجايى كه مرجعيت حضرت آيت الله العظمى سيستانى (دام ظله) درهمه زمينه ها فعاليت نموده وخصوصًا درنشرعلوم اهل بيت (عليهم السلام) نمونه اى شاخص مىباشد.
بدين جهت از طرف معظم له مركزى به نام پژوهش هاى اعتقادى تأسيس گرديد تا در تمام موضوعات اعتقادى به بحث و تحقيق و فعاليت بپردازد.
اهداف اين مركز عبارتند از :
1 - كتابخانه : با شروع به كار اين مركز فعاليت كتابخانه نيز آغاز گرديده ، و شامل كتاب هاى تخصصى مربوط به فعاليت مركز در آن جمع آورى شده و همچنين جمع آورى كتاب ها در اين موضوع ادامه دارد.
2 ـ هيئت رد شبهات.
اعضاء اين هيئت به دو قسمت تقسيم مىگردد:
الف ـ پاسخ به شبهاتى كه در كتاب هاى جديد و قديم عليه مذهب اهل بيت(عليهم السلام) به چاپ رسيده است.
ب ـ جمع آورى كتاب هايى كه علماء شيعه در رد شبهات مطرح شده از سوى دشمنان اهل بيت(عليهم السلام) نوشته شده و تجديد چاپ آنها.
3 ـ توجه به هدايت شوندگان : در اين قسمت توجه به امور مستبصرين ( كسانى كه مذهب حقه اهل بيت (عليهم السلام) را پذيرفته اند ) از طريق تنظيم كتاب هايى از زندگى مستبصرين گذشته و ارتباط مستبصرين معاصر با آنها و استفاده از ايشان در صورتى كه قابليت تأليف كتاب در خصوص عقايد داشته باشند.
4 ـ اسناد و مدارك:
اين قسمت مسئوليت جمع آورى مدارك و اسناد در ارتباط با شيعه و دشمنانشان ، آشنايى با اديان و مذاهب مختلف اسلامى و غير اسلامى و آشنايى با مؤسسات علمى وشخصيت هاى علمى و مذهبى را دارد.
5 ـ همايش هاى اعتقادى:
اين قسمت دعوت ازاساتيد وعلماء متخصص درامورعقايد براى شركت و سخنرانى درباره مسائل و بحث هاى مختلف اعتقادى را به عهده دارد.
6 ـ اينترنت :
بركسى پوشيده نيست براى نشر عقايد اهل بيت(عليهم السلام) بايد ازهمه امكانات استفاده نمود و از مهم ترين وسائلى كه در عصر جديد از اهميت خاصى بر خودار است ، اينترنت مى باشد و از اينترنت درامور مختلف استفاده مى گردد از آن جمله:
الف ـ آشنايى با سايت هاى شيعى و ارتباط و تبادل نظر با آنها.
ب ـ شناسايى سايتهاى ضد شيعه و گفتگو با آنها بصورت آرام.
ج ـ پيگيرى روزنامه ها و مجلات و نشريات مهم عربى كه بر اينترنت وجود دارد و هر آنچه درمورد شيعه نوشته مىشود.
د ـ تهيه و تنظيم مقاله هاى علمى كه حول مذهب اهل بيت و غيره بود و ارسال آنها از طريق اينترنت به تمام نقاط دنيا.
هـ ـ ايجاد سايت مخصوص مركز وهرچه درمركزمورد تحقيق وبررسى قرار مىگيرد ، درآن وجود دارد.
6 ـ روابط عمومى :
اين مركزسعى دارد كه از طريق مختلف باشخصيت هاى علمى و مؤسسات ومراكزاسلامى و نمايشگاه هاى كتاب داخل و خارج كشور روابط صميمى بر قرار نمايد .
7 ـ ارسال كتب :
اين قسمت مسئوليت ارسال كتاب و كتابچه هايى كه در رد شبهات نوشته شده ، به تمام دنيا را دارد .
8 ـ قسمت صوتى و تصويرى :
الف ـ پى گيرى مهم ترين كانال هاى ماهواره اى و ضبط بحث ها و شبهات و مسائل مرتبط با شيعه ودشمنان شان.
ب ـ جمع آورى نوارهاى صوتى وتصويرى سخنرانىها وهمايش ها به زبان هاى مختلف
ج ـ جمع آورى نوارهاى صوتى و تصويرى سخنرانىهايى كه بر ضد شيعه به زبان هاى مختلف توزيع مىگردد.
د ـ ضبط كليه همايش هايى كه در مركز انجام مى گيرد.
هـ ـ ضبط سخنان مستبصرين حول كيفيت هدايت شان.
و ـ امانت دادن نوارها براى محققين و پژوهشگران.
ز ـ تهيه وتنظيم نوارها ولوحه هاى فشرده( CD ) صوتى تصويرى تحت عناوين مختلف.
9 ـ كارهاى آينده مركز:
الف ـ چاپ فصلنامه اى به نام شيعه.
ب ـ تنظيم دائره المعارف مسائل اعتقادى.
ج ـ بر پايى درس هاى منظم در علم كلام و مسائل مورد اختلاف .

نشانى: ايران ـ قم ـ خيابان صفائيه ـ كوچه ممتاز ـ فرعى دوم ـ دست چپ
ص. پ: 3331 / 37185
تلفن: 7742808 251 0098
فاكس: 7742056 251 0098
نشانى اينترنتى: www.aqaed.com
پست الكترونيكى: [email protected]