8
1   اظهار نظر ماربين
2   اظهار نظر جرج جرداق
3   اظهار نظر سرپرسى سايكس
4   اظهار نظر آنتوان بارا
5   اظهار نظر ادوارد گرانويل براون
6   اظهار نظر ادوارد گيبون
7   اظهار نظر توماس کارلايل
8   اظهار نظر رينولد الين نيكُلْسون
  
   
نام خاورشناس