نظر ژوزف ماك كاپ درباره اسلام

در آن روزگارى كه كتاب و كتابخانه براى مردم اروپا ارزش و مفهوم نداشت و در تمام صومعه ها در نزد تمام كشيش هاى اروپا بيش از 500 جلد كتاب كه همه آنها نيز كتب مذهبى بود ، يافت نمى شدكشورهاى اسلامى به حد كافى كتاب وكتابخانه داشته اند تا جايى كه در كتابخانه بيت الحكمه بغداد 4 ميليون و در كتابخانه سلطنتى قاهره 1ميليون و در كتابخانه طرابلس شام 3 ميليون كتاب موجود بوده است و تنها در اسپانيا ساليانه در حدود 70 تا 80 هزار جلد كتاب تهيه مىشده است .

ــــــــــــــ
1- بررسى شيوه هاى … ص 182 به نقل از عظمت مسلمين در اسپانيا و تاريخ تمدن اسلام ج 3 ص 318 .