نظر ولتر(1) درباره تمدن اسلامى

نادانى و خوش باورى ما قرنها مورد سوء استفاده مقدّسان متعصب قرار گرفت و ما را بر آن داشت كه همه علوم و فنون جهان را حاصل هوش و فراست قوم يهود و سپس خودمان كه جانشينان آنان هستيم بپنداريم. سپس در پى تحقيقات مفصل نتيجه مى گيرد كه در هيچ دوره اى، هيچ هنر تكامل يافته اى نزد قوم يهود به وجود نيامد، حال آن كه اعراب مسلمان از همان نخستين قرون اسلامى در همه علوم و فنون آن روز، مربّى اروپاييان شدند.


1-Voltair