نظر جرج جرداق درباره امام [حسين] (ع)

وقتى يزيد، مردم را تشويق به قتل [امام] حسين(ع) و مأمور به خون ريزى مى‏كرد، آنها مى‏گفتند:« چه مبلغ مى‏دهى؟ » اما انصار [امام] حسين(ع) به او گفتند: ما با تو هستيم. اگر هفتاد بار كشته شويم، باز مى‏خواهيم در ركابت جنگ كنيم و كشته شويم.