گفتار گوستاولوبون درباره دفاع از اسلام

ترقى حيرت انگيز اسلام و اشاعت و انتشار قرآن دسته مخالف را بحيرت انداخته در بيان فلسفه آن چنين گفته اند : اسلام چون باب شهوات و لذات نفسانى را باز گذاشته لهذا رغبت عوام بطرف آن زياد شده و ديگر ، مذهب مزبور به زور شمشير اشاعه يافته است ليكن به آسانى مى توان ثابت كرد كه اين تصور بكلى باطل و بى اساس است . فقط از مطالعه قرآن معلوم مى شود كه سختى و فشار تعليمات اخلاقى قرآن كمتر از ساير كتب آسمانى نيست . و البته قرآن تعدد زوجات را اجازه داده است ولى بايد دانست كه رسم مزبور قبل از اسلام هم در ميان ملل مشرق معمول بوده و اين تجويز قرآن چيز تازه اى را براى آنها نياورده .

ـــــــــــــــ

ما وقتى كه فتوحات مسلمين اول را به دقت ملاحظه نموده و اسباب علل كاميابى آنها را تحت نظر مى گيريم مى بينيم كه آنها در خصوص اشاعت مذهب از شمشير كار نگرفته اند زيرا آنها اقوام مغلوبه را قبول كرده حتى زبان آنها را هم اختيار نمودند سبب اصلى آن اين بود كه آنها در مقابل حكامى كه تا آن وقت زير شكنجه آنها بودند حكام جديد مسلمين را عادلتر و منصف تر مشاهده نمودند . به علاوه مذهب ايشان را هم نسبت به مذهبى كه داشتند ساده تر واقرب به حقيقت يافتنند اين مطلب از تاريخ ثابت ميشود كه اصلا اشاعت هيچ مذهبى ممكن نيست به زور شمشير صورت گيرد. مسيحيان وقتى كه از اندلس را از دست مسلمين خارج ساختند آن وقت اين ملت مغلوب براى مردن حاضر شده ولى تبديل مدهب را قبول نكردند . واقعا اسلام به جاى اين كه با سر نيزه اشاعه يافته باشد و به وسيله تشويق و باقوه تبليغ و تقرير جلو رفته است و همين مسئله بوده كه اقوام ترك و مغول با اينكه اعراب را مغلوب ساختند ولى دين اسلام را قبول نمودند و در هندوستان كه فقط عبور عرب بدا نجا افتاده بود اسلام به قدرى ترقى كرد كه هم اكنون زياده از صد كرور مسلم در آنجا وجود دارد ودائما هم عده آنها در تزايد است .

اكنون كه هزاران كشيش مسيحى با وسايل لازمه در آنجا به تبليغ مشغول و تمام اهالى هم تحت سلطه حكومت انگليسى اند معذلك معلوم نيست كه در اين امر پيشرفتى نموده باشند .

ـــــــــــــــ

ما چون به قواعد و عقائد اساسى قرآن مراجعه كنيم ممكن است اسلام را صورت آشكار ى از عيسويّت بدانيم ولى با اين حال اسلام با عيسويت در بسيارى از مسائل اصولى اختلاف نظر دارند، به ويژه درباره توحيد كه ريشه اساسى است، زيرا آن خداى يگانه اى كه اسلام مردم را بدان دعوت مى كند آن خدايى است كه بر همه چيز مسلط و بالاتر از همه است، فرشتگان يا قدّيسان اطراف او را نگرفته اند و اين افتخار تنها بهَره اسلام است كه نخستين دينى است كه توحيد را در جهان آورد و بايد در اين باره به خود ببالد .

ـــــــــــــــ

تمام آسانىو سهولت بى نظير اسلام روى همين توحيد خالص است و رمز پيشرفت اسلام نيز در همان سهولت و آسانى آن بوده، پىبردن به اسلام به همين جهت بسيار آسان است از آن مطالبى كه خرد و عقل سالم از پذيرفتن آن خو دارى مىكند و در اديان ديگر نمونه هاى آن بسيار است كاملاً تهى است بعنى آن تناقضات و پيچيدگى هايى كه غالباً در ساير كيشها و آئينهاى ديگر ديده مى شود در دين اسلام هيچ يك از آنها وجود ندارد هر چه شما فكر كنيد ساده تر از اصول اسلام نيست كه مى گويد : خدا يگانه است ، مردم همگى در برابر خدا يكسان اند ، با انجام چند فريضه دينى به بهشت مىرسد و با رو گرداندن از انجام آن به دوزخ در آيد، شما به هر مسلمان از هر طبقه اى كه برخورد كنيد مى بينيد تمام اصول اسلام و آنچه بر او واجب است، همه را در قالب چند جمله كوتاه با كمال آسانى مى ريزد و همه را به خوبى مى داند درست بر عكس مسيحيان كه به آسانى نمى توانند معناى تثليث و استحاله را بفهمند و يا ساير مسائل پيچيده اى كه تا استاد در علم لاهوت و ماهر در ريزه كارى هاىِ بحث و جدل نباشد هرگز از آن مطالب پيچ در پيچ بيرون نخواهند آمد .

ــــــــــــــ
1- تمدن اسلام و عرب : 156.
2- همان مصدر : 157 .
3- تمدّن اسلام و غرب ص 141 .
4- همان ص 141، 142 .