نظر دوزى درباره اسلام

مسيحيان نسبت به مسلمانان بغض شديدى از خود نشان مى دادند و درباره [حضرت ] محمّد و عقايدى را كه نشر مى داد انديشه هاى كاملاً خطا و ناروايى را ابراز مى كردند، مسيحيانىكه در ميان اعراب زندگى مى كردند مى توانستند با كمال سهولت با اصل موضوع آشنا شوند و اين تعليمات را فراگرفته ولى با كمال سر سختى از آشنا شدن با منابعى كه در دسترسشان بود امتناع مى كردند و به باور كردن و تكرار نمودنِ افسانه هاى پوچى كه راجع به پيامبرِ مكّه گرد آورى كرده بودند قانع شده بودند .

ــــــــــــــ
1- مأخذ : بررسى شيوه هاى تبليغاتى مسيحيت عليه اسلام .