اولمان (Ullmann)

ترجمه اولمان فى حد ذاته چندان مهم و قابل اعتنا نبود ولى چون مورد استفاده شخصى به نام (جى گى) كه مشغول تاليف كتاب تقريب قرآن و كتب مقدسه تورات و انجيل قرار گرفته بود از اين نظر كسب شهرت و اهميت نمود و در مدت شصت سال بهترين كتاب ترجمه قرآن در نواحى راين بود.