ريكرت (Ricert)

ريكرت در سال 1888 م در شهر فرانكفورت اقدام به ترجمه قرآن كريم نمود و در آن شهر به چاپ و نشر رساند.