اگناس گلدزيهر (Ignaz Goldziher)

اگر چه گلدزيهر در عداد بزرگترين دشمنان دين اسلام و قرآن است با اين حال چون مقرر گرديد كه خاورشناسان آلمانى در مورد اسلام و قرآن كتاب هايى نوشته اند نوشته اند كه اسامى آنها ذكر گردد بنابراين اگر از دانشمند مزبور اسم برده نمى شد امر خطايى بود. گلدزيهر از مردم مجارستان و پيرو كيش يهود بود و در شهر يونيد در سال 1850 م متولد شد. بيشتر عمر هفتاد ساله او صرف درس و بحث و تاليف گرديد و قسمت اعظم زندگانى علمى اش در شهر بوداسپت سپرى شد. در اوائل سال هاى خدمات علمى اش به تدريس پرداخت بعد به مقام استادى دانشگاه ارتقا يافت و كارش به جايى رسيد كه روزگارش به غير از درس و بحث و تاليف به چيز ديگر مصروف نگرديد . او هنوز به سن بيست نرسيده بود به خاورشناسى روى آورد و سرانجام در سال 1921 م در گذشت.