فلوشه (Fleuscher)

فلوشه خاور شناس مشهور آلمانى كه در زمينه خاورشناسى داراى مكتب خاصى است در ابتدا كشيش بود بعد زبان عربى را خواند و به پاريس رفت و در عداد شاگردان سيل وستر دوساسى ملقب به شيخ المستشرقين قرار گرفت. سپس در كتابخانه ناپلئون كتابدار گرديد. به شام و مصر سفر نمود و اطلاعات خود را در زبان عربى تكميل كرد. بعد به آلمان برگشت و در لايپزيك معلم زبان عربى گرديد. و كتبى چند منتشر كرد از جمله كتاب انوار التنزيل و نيز كتاب الف ليل را به آلمانى ترجمه نمود.