ژول لابوم (Jull La baume)

اين دانشمند فرانسوى آيات قرآن كريم را در ابتدا با تحمل زحمات فراوان از حيث موضوع طبقه بندى و به نام Lekoran analyse انتشار كرد. اين كتاب در مصر به وسيله استاد محمد فؤاد الباقى كه عضو انجمن شوراى مجامع علمى مستشرقين بود با حفظ همان اسلوب عين آيات را به همان نظم و تحت فصولى مجتمع و به نام "تفصيل آيات القرآن الكريم" انتشار داد. در سال 1334 شمسى آقاى كيكاوس ملك منصور ترجمه آن را به فارسى در تهران به حليه طبع آراست اين كتاب مشتمل بر فصولى است كه هر فصل متضمن موضوعات متشابه و مربوط به هم است و بعد از مقدمه فهرستى براى مندرجات ابواب هيجده گانه نوشته شده است كه به ترتيب حروف تهجى تنظيم و براى هر يك از موضوعات در ذيل فصول مذكور شماره اى ترتيب و در مقابل آن مطالب قيدگر ديده است و كليه مطالب در ذيل 18 باب و در تحت 334 عنوان ذكر شده است.