كازيمرسكى (Kasimirski )

كازيمرسكى در كشور لهستان به سال 1808 م در شهرى به نام كاسچو (1) متولد شد اما ترجمه او به زبان فرانسه است و در شمار ترجمه هاى فرانسوى است . تحصيلات شرق شناسى خود را در پاريس انجام داد. در 1845 م فرهنگى از عربى و فرانسه تاليف و منتشر كرد. ترجمه قرآن وى يكى از بهترين ترجمه هاى قرآن به زبان فصيح فرانسوى است. در مقدمه چاپ دوم فصلى را به تاريخ اعراب و اسلام و سيره پيامبر اختصاص داده. ترجمه وى ابتدا تحت نظر شخصى به نام پوتيه (2) در رديف كتاب هاى مقدس مشرق چاپ و منتشر گرديد. او درباره قرآن مى گويد: " اولين نكته اى كه بايد آن را قطعى دانست اين است كه در نظر مسلمين قرآن منشأ الهى دارد و اگر كسى خلاف آن اظهار كند مثل آن است كه در برابر يك نفر كاتوليك متعصب ربوبيت مسيح را انكار كرده است."


1. Kaschau
2. Pauthier