ريچارد بل (1)

دكتر ريچارد بل يكى ديگر از مترجمين قرآن در نيمه دوم قرن نوزدهم مى باشد كه در انتشار كرسى عربى دانشگاه ادينبورگ (2) بود ترجمه قرآن او در سال 1937 م در همان شهر طبع و نشر گرديد . او به قرآن اديبانه نظر افكنده ، آن را به قطعات منقسم نموده و دو مرتبه قطعات مجزا شده را به يكديگر وصل نموده ، اثر مجدد وى از حدود آيه هاى قبلى توسعه پيدا نموده . ريچارد بل متن فولگل را در ترجمه تعقيب مى نمود. جهت نمونه از ترجمه او ، آيه 16 سوره مريم را انتخاب و نقل مى كنيم:
Make Mention in the book of Mary : When She Withdrow From Her People to a Place , eastward
در آيه 16 " واذكر فى الكتاب مريم " عبارت اخير را به صورت مضاف و مضاف اليه تلقى كرده و نوشته :
"Make mention in the Book of Mary"
يعنى: ياد كن مريم را در كتاب مقدس ، چنانكه ملاحظه مى شود "را" به همان صورت مفعول كه در عبارت قرآن كريم هست ، ترجمه و حق كلام را اداء كرده است.1. R.Bell
2. Edinburg